Oldal Tetejére!

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Itt az idő Iskolába menni, Új és Régi barátokkal találkozni és Új Ismeretekre szert tenni!

Véletlen Képek

P9230073.JPG

Facebook

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

Félévi osztályozó vizsgák időpontja: 2019 január 18 csütörtök Év végi osztályozó vizsgák időpontja: 2019 június 10 hétfő Javítóvizsgák időpontja: 2019 augusztus 22 csütörtök AZ OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉVFOLYAMONKÉNTI ÉS TANTÁRGYANKÉNTI KÖVETELMÉNYEI Magyar nyelv és irodalom alsó 1. osztály Félévi követelmény A tanult kis- és nagybetű biztonságos ismeretében tudjon a tanuló némán és hangosan olvasni. Oldja meg a tanító rávezetésével a szavakhoz kapcsolódó ismert típusú feladatokat. Biztosan tájékozódjon a tanuló a vonalrendszerben, tudja alakítani a tanult kis- és nagybetűket, az írásjeleket másoláskor, tollbamondáskor és emlékezetből íráskor. Az írás terjedelme kb. 4-6 sor legyen. Az írás teljesítményének szintje érje el kb. a 8-11 betűt percenként. Másoláskor legfeljebb 2-3 írástechnikai hibát kövessen el. A betű és a hang különbségének felismerése. Tudja a tanuló tisztán ejteni a hangokat. Szavakat és szópárokat tudjon után mondással, helyes idő-tartammal ejteni. Tudjon udvariasan megszólítani felnőtteket, gyermekeket. Tudjon helyesen bemutatkozni. Tudjon 1-2 mondatot alkotni eseményt ábrázoló képről. Tudjon köszönni a felnőtteknek és gyermekeknek a napszaknak megfelelően. Csoportosítsa az olvasott mesék gyakran előforduló szereplőit (csodás lények, emberek, állatok). Különböztesse meg a verset a prózától. Ismerje föl, hogy a mű-költészeti alkotásoknak van címe, szerzője. Tudja, hogy a verset általában versszakok alkotják. Jelezze a tanult módon (tapssal, kopogással) a versek ritmusát. Év végi követelmény Olvasson a tanuló némán szóanyagában ismert 15 soros szöveget. Értelmezze szócserével, bővítéssel a némán vagy hangosan olvasott mondatokat. Önállóan oldja meg a szövegekhez kapcsolódó – ismert típusú – szóbeli és írásbeli feladatokat. Az írás során a betűket szabályos vonal-vezetéssel alakítsa és kapcsolja. Az írás teljesítményének szintje érje el kb. a 12-18 betűt percenként. Írástechnikai hibát ne kövessen el. A mondatkezdő nagy-betűk és mondatzáró írásjelek biztonságos használata. Szókapcsolatokat és rövid, egyszerű mondatokat tudjon helyes hangsúllyal és hanglejtéssel ejteni. Tudakozódásra tudjon rövid választ adni. Tudjon 2-3 mondatos szöveget alkotni eseményt ábrázoló képről, képsorról. Tudjon kérni a helyes nyelvi formák alkalmazásával. Ismerje fel a mesét. Ismerje fel a mesében szereplő helyszínt, a próbatételeket és a kezdő és befejező nyelvi fordulatokat. Tudja, hogy a versszakok sorokból épülnek föl: A versszakokban érezhető a ritmus. A tartalomjegyzék segítségével gyakorolja a könyvben való tájékozódást. Nevezze meg 3 könyv írójának nevét, a könyvek és kedvenc olvasmányának címét, továbbá szereplőinek tulajdonságát. Tudjon beszélgetni az irodalomban megjelenített gyermek - felnőtt kapcsolatokról. Aktívan vegyen részt az improvizációs és beszédtechnikai gyakorlatok végzésében.

2. osztály Félévi követelmény Olvasson lassú folyamatossággal. Fogalmazza meg szóban (tömören egy mondattal) az olvasmány egy-egy gondolategységét nevelői segítséggel. Érzékeltesse a tanuló a beszélő szándékát helyes hanglejtéssel (kijelentő, kérdő mondat) nevelői minta alapján. Tartson szünetet a mondatok végén. Használja az Ablak-Zsiráf című gyermeklexikont címszó megadásával. A tanuló írása – a betűk alakja és kapcsolása – a normához közelítsen. Legyen könnyen olvasható. Az írás terjedelme 7-8 sor legyen. Az írás teljesítményének szintje érje el kb. a 12-18 betűt percenként. Másoláskor legfeljebb 1-2 írástechnikai hibát követhet el. A felismerés és a megnevezés szintjén ismerje a tanuló a tanterv alábbi témáit: szavak szótagok hang és betű magán- és mássalhangzók Szókapcsolatokat és rövid, egyszerű mondatokat tudjon helyes hangsúllyal és hanglejtéssel ejteni. Különböztesse meg a verset a prózától. Ismerje fel, hogy a művészeti alkotásoknak van címe, szerzője. Tudja, hogy a verset versszakok alkotják. Jelezze a tanult módon (tapssal, kopogással) a versek ritmusát. Év végi követelmény Hangos olvasása közelítse meg a természetes beszéd ütemét Fogalmazza meg a szöveg alapgondolatát. A hangos olvasási hibák közül ne kövessen el újrakezdést. Érzékeltesse a beszélő szándékát helyes hanglejtéssel valamennyi tanult mondatfajta esetében. Érzékeltesse a mondat közi írásjelek közül a vesszőt nevelői minta alapján. A tartalomjegyzék segítségével gyakorolja a könyvben való tájékozódást. Nevezze meg 3 könyv írójának nevét, a könyvek és kedvenc olvasmányának címét, továbbá azon tulajdonságát, amiért megszerette őket. Írása legyen tetszetős. Helyezze el írásmunkáját gazdaságosan, írás-munkája legyen tiszta. Az írás terjedelme kb. 9-10 sor legyen. Az írás teljesítményének szintje érje el kb. a 19-28 betűt percenként. Írástechnikai hibát ne kövessen el. A felismerés és megnevezés szintjén ismerje a tanterv alábbi témáit: az egyszerű mondat fajai (kijelentő, kérdő) a ki?, mi?, milyen?, mit csinál?, mi történik? kérdésre csoportosítható szavak szótő és a toldalék (elsősorban ragos főnevek esetében) Hangsorokat, szósorokat tudjon helyes artikulációval ejteni. Ismerje fel a mesét. Ismerje fel a mesében szereplő helyszínt, a próba-tételeket és a kezdő és befejező nyelvi fordulatokat. Tudja, hogy a versszakok sorokból épülnek föl, a vers-szakokban érezhető a ritmus. Önálló véleményt alkosson az olvasmányokban szereplő személyek viselkedéséről. 3. osztály Félévi követelmény Hangos olvasása közelítsen a természetes beszéd üteméhez.

Olvasson a tanuló némán 1 oldal terjedelmű szépirodalmi szöveget. Emeljen ki lényeges információkat kérdések segítségével. Az írása legyen könnyen olvasható, írásmunkája tetszetős. Az írás terjedelme kb. 8-10 sor legyen. Ismerje fel és tudja megnevezni a tanult anyanyelvi ismereteket. Tudjon 5-7 mondatos fogalmazást írni a tanult műfajnak megfelelő eszközök felhasználásával képsor vagy átélt közös élmény alapján. Ismerje fel a tanult költészeti alkotásokat. Ismerje a legfontosabb családi, vallási és nemzeti ünnepeinket. Év végi követelmény Olvasson a természetes beszéd ütemének megfelelően. Hangos olvasása legyen szöveghű. Olvasson a tanuló némán másfél oldal terjedelmű szépirodalmi szöveget. Bizonyítsa az ismeretterjesztő szöveg megértését információk önálló kiemelésével. Füzete legyen tiszta. Írásmunkájának elhelyezése legyen áttekinthető. Az írás terjedelme kb. 10-12 sor legyen. Határozza meg és alkalmazza a tanult anyanyelvi ismereteket. Tudjon 8-12 mondatos fogalmazást írni önállóan a tanult műfajnak megfelelő eszközök felhasználásával képsor vagy átélt közös élmény alapján. Tudja a tanult költészeti alkotásokat. Ismerje a magyar nemzet legfontosabb történelmi eseményeit.

4. osztály Félévi követelmény Olvasás: Olvasson a tanuló némán másfél oldal terjedelmű szépirodalmi és egy oldal ismeretterjesztő szöveget. Olvasson az élőbeszéd ütemének megfelelően. Kérdések segítségével tagolja a szöveget. Vázlatírás tanítói segítséggel. Könyvek önálló keresése a könyvtárban. Helyesírás, anyanyelvismeret: Rendezett, olvasható írás. A tanult szófajok felismerése, megnevezése. A tanult anyanyelvi ismeretek alkalmazása. Beszédművelés, kommunikáció: Legyen képes a tartalomnak megfelelően elmondani a tanult verseket, szövegrészeket. Hibáit tudja javítani tanítói minta alapján. Fogalmazás: A tanult műfajokban legyen képes 8-10 mondatos szöveget írni, megtartva a műfaj sajátosságait. Vázlat alapján tudja tagolni a fogalmazását. Irodalom: Ismerje fel az olvasott alkotásokat. Ismerje fel a rímeket, vegye észre a rokon értelmű szavakat. Év végi követelmény Olvasás: Olvasson két oldal szépirodalmi és másfél oldal ismeretterjesztő szöveget. Olvasson a tartalomnak megfelelő tempóban. Önállóan tagolja a szöveget és írjon vázlatot. Helyesírás, anyanyelvismeret: Rendezett, olvasható írás, gazdaságos szövegelrendezés. A meghatározás és alkalmazás szintjén ismerje a tanult szófajokat. Alkalmazza a tanult anyanyelvi ismereteket. Helyesírását önellenőrzéssel felülvizsgálja, szükség esetén javítja. Beszédművelés, kommunikáció: Legyen képes alkalmazni a tanult mondat- és szövegfonetikai eszközöket a tanult versek és szövegrészek elmondásakor, hibáit tudja önállóan javítani. Fogalmazás: A tanult műfajokban legyen képes kb. egy oldalas szöveget írni, megtartva a műfaj sajátosságait. Irodalom: Ismerje fel a tanult alkotásokat. Ismerje fel a rímeket, hasonlatokat. Az egyszerű szerkezetű mesék, elbeszélések tartalmát időrendben, néhány összefüggő mondattal mondja el. Matematika 1.osztály

Félévi követelmény Számtan, algebra - Biztos számfogalom a 10-es számkörben - Egyjegyű szám fogalmának ismerete - Páros, páratlan fogalma - Sorszám helyes használata szóban Sorozatok - Növekvő, csökkenő számsorozatok felismerése adott szabály szerint Műveletek értelmezése, műveletvégzés - Számok bontása, leolvasása kirakásról - Összeg és különbségalak leolvasása - Szóbeli számolási eljárások elvégzése 10-es számkörben - Összeadás,kivonás biztos elvégzése 10-es számkörben - Egyszerű összefüggések megfogalmazása szóban Összefüggések szöveges feladatokban - Egyszerű szöveges feladat értelmezése Függvények - Egyszerű függvénykapcsolatokhoz összetartozó elempárok keresése Év végi követelmény Számtan, algebra - Biztos számfogalom a 20-as számkörben - Kétjegyű szám fogalmának ismerete - Sorszám helyes használata Műveletek értelmezése, műveletvégzése - Valamennyi kéttagú összeg és különbség ismerete 20-as számkörben - Szóbeli számolási eljárások elvégzése 20-as számkörben - Összeadás, kivonás biztos elvégzése 20-as számkörben - Egyszerű összefüggések lejegyzése relációs jelek alkalmazásával Összefüggések szöveges feladatokban - Szövegösszefüggés lejegyzése számokkal, művelettel Sorozatok - Növekvő és csökkenő sorozatok képzése adott szabály alapján Függvények - Egyszerű függvénykapcsolatok kifejezése nyíljelöléssel, matematikai jelekkel - Válogatás alakzatok közül megadott tulajdonságok alapján Geometria - Igaz, hamis állítások eldöntése a tanult alakzatokról Mérés - A m, kg, l egységek használata szám és egyszerű szöveges feladatokban - A hét, nap, óra időtartamok helyes alkalmazása 2.osztály Félévi követelmény Számtan, algebra - Biztos számfogalom a 100-as számkörben - Állítások igazságának eldöntése - Számok helye a különböző beosztású számegyenesen

- Az egyjegyű és kétjegyű számok tulajdonságainak ismerete és alkalmazása - A számok rendezése legfeljebb két szempont szerint - A sorszám ismerete, írása, olvasása,helyes használata Műveletek értelmezése, műveletvégzés - Az összeadás és kivonás kapcsolatainak ismerete - Tudja készségszinten a kéttagú összegeket és a kivonás eseteit a 20-as számkörben és az analóg eseteketa100-as számkörben Összefüggések szöveges feladatokban - Tudjon nyitott mondatokba számokat behelyettesíteni - Egyszerű szöveges feladatok önálló olvasással történő értelmezése, megoldása - Szöveges feladatok megoldása, lépéseinek kialakítása, alkalmazása Sorozatok - Sorozatok képzése adott szabály alapján Függvények Tudjon egyszerű függvénykapcsolatokhoz összetartozó elempárokat keresni Év végi követelmény Műveletek értelmezése, műveletvégzés - Tudjon több műveletből álló műveletsort elvégezni a zárójel használatával is - Tudja a kéttényezős szorzási eseteket készségszinten és a nekik megfelelő osztási eseteket - Tudja az osztás, a szorzás fordított műveletét - A szorzás tényezőinek felcserélhetőségeit alkalmazza - Tudja az osztást maradékkal Sorozatok - Néhány elemével adott sorozathoz szabályok keresése Síkidomok, testek - A négyzet, téglalap tulajdonságainak megfigyelése, a megfigyelés megfogalmazása, kifejezése válogatással Mérés - A hosszúság, idő, tömeg, űrtartalom méréséről tanultak alkalmazása szöveges feladatokban - Mennyiségek összehasonlítása, műveletek mennyiségekkel 3. osztály Félévi követelmény Számtan,algebra - Biztos számfogalom a 1000- es számkörben - Igaz- hamis állítások megfogalmazása, állítások igazságának eldöntése - Alaki-, helyi-, valódi érték ismerete, alkalmazása Műveletek értelmezése,műveletvégzés - A tagok,tényezők felcserélhetőségének ismerete és alkalmazása - Az összeadás és kivonás kapcsolatának ismerete és alkalmazása - Az eredmény ellenőrzése a becsült értékkel való összevetéssel, inverz művelettel, összeadásnál tagok felcserélésével. Összefüggések, kapcsolatok, szöveges feladatok - A számítások helyességének ellenőrzése és az eredmény értelmezése - Egyszerű nyitott mondat kiegészítése igazzá, hamissá - Nyitott mondat igazsághalmazának megkeresése kis véges alaphalmazokon behelyettesítéssel - Egyszerű szöveges feladat megoldása ábrákkal és matematikai jelekkel Sorozatok - Kapcsolatok leolvasása ábráról, értelmezése, lejegyzése művelettel

- Sorozatok folytatása Év végi követelmény Geometria -Tudjon különbséget tenni a síkidom és a test között. - A kocka, téglatest, négyzet, téglalap tulajdonságainak megfigyelése A megfigyelés megfogalmazása, kifejezése válogatással Számtan, algebra - 5-tel, 10-zel, 100-zal osztható számok felismerése, alkalmazása a számok szétválogatásában, rendszerezésében Műveletek értelmezése, műveletvégzés - Az egyjegyűvel való szorzás pontos elvégzése, ellenőrzés összeadással - Törtek fogalmának tapasztalati előkészítése - Törtek a mindennapi életben Összefüggések,kapcsolatok, szöveges feladatok - Egyszerű, fordított szövegezésű szöveges feladat megoldása ábrákkal és matematikai jelekkel Függvények Adott szabályú függvényérték táblázatnak a kiegészítése Geometria - A téglatest és kocka felismerése, a köztük lévő kapcsolat ismeret - A négyzet és téglalap legfontosabb tulajdonságainak felsorolása - Alakzatok tükrösségének ismerete Mérés - A mérőeszközök és használatuk ismerete - A tanult mértékegységek közti kapcsolatok ismerete - Mérésekkel kapcsolatos legegyszerűbb átváltások végrehajtása - Mérésekkel kapcsolatos ismeretek alkalmazása szöveges feladatok értelmezésében, megoldásában Valószínűség, statisztika - Adatok leolvasása grafikonról, diagrammról, táblázatról 4. osztály Félévi követelmény Számtan, algebra - Biztos számfogalom a 10000-es számkörben - Számok nagyságszerinti összehasonlítása, rendezésük - A relációs jelek helyes használata - Számok közelítő helye különböző beosztású számegyenesen - „Nem”, „és”, „van olyan”, „minden” kifejezések használata Műveletek értelmezése, műveletvégzés - Biztonság a szóbeli műveletek elvégzésében - Szorzás 10-zel, 100-zal készségszinten - A tanult alapművelet jártásság szintű alkalmazása - Összeg, különbség, szorzat, hányados becslése - A műveleti elnevezések használata - A becsült és számított eredmény összevetése, a tévedés javítása - Számítások ellenőrzése - Összetett, 2-3 műveletet tartalmazó számfeladat megoldása - A helyes műveleti sorrend, a zárójel alkalmazása a tanult alapművelet körében Összefüggések, kapcsolatok, szöveges feladatok - Összetett és fordított szövegezésű szöveges feladatok értelmezése néma olvasással, illetve segítséggel - Több megoldás keresése Sorozatok

- A sorozatképzés szabályainak megfogalmazása, leírása - Néhány elemével megadott sorozathoz többféle szabály készítése Év végi követelmény Számtan, algebra - Mennyiségek felének, harmadának, negyedének, tizedének felismerése, meghatározása - Hőmérőről negatív értékek leolvasása, változások felismerése Műveletek értelmezése, műveletvégzés - Írásbeli szorzás, egyjegyű és kétjegyű számmal, írásbeli osztás egyjegyű számmal - Törtek megnevezése, lejegyzése - Számláló, nevező, tört vonal Függvények - Tapasztalati adatok táblázatba rendezése - Összefüggés keresése a táblázatban Mérés - A tanult mértékegységek közti kapcsolatok ismerete, alkalmazása, szöveges feladatok értelmezésében, megoldásában - A téglalap és négyzet kerületének mérése, számítása konkrét esetben Valószínűség, statisztika - Példák megfogalmazása a biztos, a lehetséges és a lehetetlen fogalmának használatával Testnevelés 1. osztály Témakörök Követelmények 1 .félév 2. félév 1. Rendgyakorlatok Alakzatok felvétele tanítói segítséggel. Alakzatok felvétele önállóan. 2. Előkészítés és prevenció A gimnasztikai feladatok teljesítése utánzással, ütemtartás nélkül. A gimnasztikai feladatok teljesítése ütemtartással. 3. Járások, futások, szökdelések és ugrások, valamint dobások Az alapvető mozgáskészségek (járás, futás, ugrás, dobás) elsajátítása, gyakorlása. Az alapvető mozgáskészségek végrehajtása önállóan, utasításra. 4. Támasz-, függés-és egyensúlygyakorlatok Az alapvető mozgáskészségek( kúszás, mászás) elfogadható végrehajtása. Az alapvető mozgáskészségek pontos végrehajtása. 5. Labdás gyakorlatok Labdás ügyességfejlesztés tanítói segítséggel. A labdás gyakorlatok pontos végrehajtása. 6. Szabadidős sporttevékenységek, mindennapos testnevelés Részvétel a szabadidős tevékenységekben. A sporttevékeny-ségekben való aktív részvétel. 7. Tánc Alaplépések, gyermekdalok, körjátékok, mondókák elsajátítása. Ritmusérzék további fejlesztése, lépéskombinációk elsajátítása. 2. osztály Témakörök Követelmények 1 .félév 2. félév 1. Rendgyakorlatok Alakzatok felvétele és változtatása az utasításnak megfelelően. Járás ütemtartással. Az egyszerűbb tornaelemek elsajátítása. 2. Előkészítés és prevenció A gimnasztikai feladatok végrehajtása utánzással, tanítói ütemezéssel. Legyen képes utasításra végrehajtani a már tanult tartásos és mozgásos elemeket kéziszerrel is. 3. Járások, futások, szökdelések és ugrások, valamint dobások Az alapvető mozgáskészségek minél pontosabb végrehajtására való törekvés. Célbadobási kísérletek. A kitartó, gyors, játékos futásgyakorlatok, indulások ismerete. A kötélhajtás pontos végrehajtása. Tudjon célbadobni és javuljon teljesítménye a távolbadobásoknál. Alakuljon ki az egyenes dobás hajító mozdulata. 4. Támasz-, függés-és egyensúlygyakorlatok Az alapvető mozgáskészségek minél pontosabb végrehajtására való törekvés. A szökdelés, felugrás, talajraérkezés elsajátítása.

5. Labdás gyakorlatok A labdás gyakorlatok elfogadható végrehajtása. Biztonságos labdavezetés. 6. Küzdő feladatok, játékok Küzdőjátékok megismerése, megszerettetése. Egészséges versenyszellem, élményszerzés. 7. Szabadidős sporttevékenységek Részvétel a szabadidős sporttevékenységekben, sorversenyekben, akadályversenyekben. A sporttevékeny-ségekben való aktív részvétel. 3. osztály Témakörök Követelmények 1 .félév 2. félév 1. Rendgyakorlatok Vezényszavak ismerete, rendgyakorlatok végrehajtása. Néhány határozott alapformájú szabadgyakorlat összekötése. 2. Előkészítés és prevenció Alapvető gimnasztikai alpformák követése. A szabad és kéziszergyakorlatok biztonságos végrehajtása. 3. Járások, futások, szökdelések és ugrások, valamint dobások Az alapvető mozgásformák többféle ismerete. Elfogadható mozgásminta reprodukálása a rajtolás, futás, ugrás és dobás végrehajtása során. Legyen képes járásokat, futásokat végezni, különböző feladatokkal futni. Tudja dobáserejét szabályozni. A hajító mozgást hajtsa végre 8-10 méteres távolságból. 4. Támasz-, függés-és egyensúlygyakorlatok Kísérletek a kúszás, mászás, támasz és függés feladatainak teljesítésére. Nehezített feladatokkal is tudjon megtanult gyakorlatokat alkalmazni. 5. Labdás gyakorlatok Törekvés a labdavezetés minél pontosabb végrehajtására. Biztonsággal tudjon labdát elfogni, továbbítani. 6. Küzdő feladatok, játékok A test-test elleni küzdelem elfogadása. Szabályok betartása, balesetvédelem. 7. Szabadidős sporttevékenységek Részvétel a szabadidős sporttevékenységekben, sorversenyekben, akadályversenyekben. A sporttevékeny-ségekben való aktív részvétel. 4. osztály Témakörök Követelmények 1 .félév 2. félév 1. Rendgyakorlatok A rendgyakorlatok fegyelmezett, pontos végrehajtása. Az alakzatok felvétele és gyors változtatása a reprodukálás szintjén. 2. Előkészítés és prevenció A gimnasztikai gyakorlatok végzése az utasításnak megfelelően. A gimnasztikai feladatok pontos végrehajtása a pedagógus utasításainak megfelelően. 3. Járások, futások, szökdelések és ugrások, valamint dobások A változó feltételekhez igazodva a feladatok végrehajtásának kísérlete. Tudja szabályozni járását, futását a változó feltételeknek megfelelően. A helyből és nekifutással történő ugrások összerendezett végrehajtása. 4. Támasz-, függés-és egyensúlygyakorlatok Mászás kötélen 2-3 fogással, a támasz-, függő-és egyensúlygyakorlatok teljesítése. Tudja a támasz-, függő-és egyensúlygyakorlatokat változó feltételek mellett biztonságosan elvégezni. 5. Labdás gyakorlatok Különböző dobásmódok alkalmazása. Labdavezetés és átadása az utasításnak megfelelően legyen pontos és biztonságos. 6. Küzdő feladatok, játékok A test-test elleni küzdelem elfogadása. Egészséges versenyszellem, élményszerzés. Balesetvédelem. 7. Szabadidős sporttevékenységek Részvétel a szabadidős sporttevékenységekben, sorversenyekben, akadályversenyekben. A sport tevékenységekben való aktív részvétel. Környezetismeret

1. osztály Félévi követelmény Megfigyeléseiről, tapasztalatairól tudjon szóban beszámolni tanítói kérdések alapján. Tapasztalatait rögzítse rajzban. Ismerje fe a tanult jelenségeket rajzról, képről. Használja helyesen a napszakok nevét sorolja fel az évszakokat és a hónapokat helyes sorrendben. Nevezze meg az évszakok jellemző időjárási jelenségeit. Tudja az évszakoknak megfelelő időjáráshoz való alkalmazkodást. Ismerje fel az időjárási piktogrammokat. Ismerjen fel néhány a környezetében leggyakrabban előforduló növényt és állatot. Ismerje a természetvédelem fontosságát. Tudjon egyszerű megfigyeléseket, vizsgálatokat és kísérleteket végezni a természetben. Év végi követelmény Az egészséges életmód alapvető elemeinek ismerete és alkalmazása. Öltözködjön az időjárásnak megfelelően. Igényeljék a tisztaságot és a testük edzését. Tudják, hogy az edzettség és a tisztaság ellenállóbbá tesz a betegségekkel szemben. Alapvető tájékozódás az iskolában. Nevezze meg otthona és az iskola között lévő legfőbb közlekedési veszélyforrásokat, ismerje azok elkerülési módját. Tudja útba igazítani az idegent a lakóhelyén. Ismerje lakóhelye főbb jellegzetességeit. Ismerje lakóhelyének nevét, címét. 2. osztály Félévi követelmény A mesterséges és természetes életközösségek összehasonlítása, az eredmények megfogalmazása, ábrázolása. Ok-okozati összefüggések megállapítása. Élőlények csoportosítása megadott szempont álapján. Tudjon tájékozódni az iskola környékén. A megismert közlekedési szabályok szerint közlekedjen. Ismertessen egyet a település hagyományi közül. Ismertesse településének jellemző természeti formáit. Év végi követelmény Tudjon tájékozódni az iskola környékén. Legyen képes önállóan méréseket végezni, az ok-okozati összefüggéseket megállapítani. Ismerjék fel a tárgyak rendeltetése és tulajdonsága, az anyagok tulajdonsága és a felhasználása közötti kapcsolatot. Tudja megkülönböztetni a mesterséges és a természetes anyagokat. Ismerje fel a halmazállapotokat. Ismerje létfontosságú szerveink alapműködését. 3. osztály Félévi követelmény Legyen képes a megfigyelés, leírás, szóban, rajzban összehasonlítás, csoportosítás alkalmazására. Végezzen egyszerű kísérleteket, állapítsa meg az ok-okozati összefüggéseket. Az idő mérése, időtartamok becslése. Tudjon hőmérsékletet mérni. Tudja meghatározni a halmazállapot-változás okát. A megszerzett ismereteiről szerzett megfigyeléseit, tapasztalatait tudja a saját szavaival egyszerűen megfogalmazni. Ismerje fel a környezet változásainak hatását az élőlényekre. Egy természetes életközösséget tudjon bemutatni. Ismerje a leggyakoribb gyermekbetegségeket és azok tüneteit. Az egészséges életmód elemeit tudja alkalmazni.

Az egészség megőrzésének és a betegségek elkerülésének ismerete. Év végi követelmény Olvasson le a térképről adatokat a színek és a számok segítségével. Ismerje a felszíni formákat és vizeket, valamint azok jelölését. Nevezze nevén lakóhelye jellemző közlekedési eszközeit. Tudja útba igazítani az idegent a lakóhelyén. Ismerje a gyalogos közlekedés szabályait. Tudja megnevezni hazánk fővárosát. 4. osztály Félévi követelmény Tudja a fát és a cserjét megkülönböztetni. Nevezze meg egy madár, egy emlős és egy gerinctelen állat testrészeit. Az élőlények szerveződési szintjeinek és az életközösségek kapcsolatainak bemutatása, az élőlények csoportosítása tetszőleges és adott szempontok szerint. Ismerje az ember életkori szakaszait, a kisiskoláskor jellemzőit. Ismerjen életmóddal összefüggő betegségeket. Az életkornak megfelelően a helyzethez illő felelős viselkedés segítségnyújtást igénylő helyzetekben. Ismerje a domborzat jelölését a térképen. Találja meg lakóhelyét, nagytájainkat Magyarország domborzati térképén. Magyarország elhelyezkedése a földrajzi térben néhány fő kulturális és természeti értékének ismerete. Év végi követelmény A tanuló önállóan keressen a tankönyvön kívül más ismerethordozókból a tananyaghoz kapcsolódó információkat. Tanítói kérdése néhány mondatos felelettel válaszoljon. Legyen képes önállóan leírást készíteni néhány tanult jelenségről, növényről, állatról. Informatikai és kommunikációs eszközök irányított használata az információ keresésben és problémák megoldásában. A hosszúság mérése, a mindennapi életben előforduló távolságok. Ismerje a levegő-, víz-, talajszennyeződés megelőzéseit és a védekezés lehetőségeit. A fenntartható életmód jelentőségének magyarázata. A természeti környezettel való harmonikus kapcsolat kialakítása illetve felépítésében való részvétel. Ismerje a kerékpáros közlekedésre vonatkozó szabályokat. Rajz 1. évfolyam Félév Év vége Képes a vizuális jelenségek megfigyelésére. Megnevezi és önállóan alkalmazza a vizuális jelenségeket. Élményeit szabadon megjeleníti a síkban. Élményeit szabadon megjeleníti a síkban és a térben is. Munkái látványosak, ötletesek. A látványok megbeszélésében bekapcsolódik. Véleményét szívesen indokolja. Tud felismerhető jegyekkel ábrázolni tárgyakat, élőlényeket tanítói segítséggel. Tud felismerhető jegyekkel ábrázolni tárgyakat, élőlényeket önállóan. Megérti közvetlen környezete információs jeleit. Megérti tágabb környezetének információs jeleit. El tud készíteni egyszerű tárgyakat minta közvetítésével. El tud készíteni egyszerű tárgyakat saját elképzelései alapján. Felismeri a tárgyak rendeltetésének és formájának legalapvetőbb összefüggéseit. A csoportosítást tanítói segítséggel végzi. Felismeri a tárgyak rendeltetésének és formájának legalapvetőbb összefüggéseit. A csoportosítást önállóan végzi. Tud rajzolni, színezni, festeni. Agyagból, gyurmából mintázni. Az ollót és a ragasztót célszerűen használja. Tud rajzolni, színezni, festeni. Agyagból, gyurmából mintázni. Az ollót és a ragasztót célszerűen használja. Sikeresen próbálkozik egyéb anyagokkal, eszközökkel, technikákkal. 2. évfolyam A képelemeket egyensúlyosan helyezi el. Festményeiben használja a fő színeket. Festményeiben a színárnyalatokat is használja. Felismeri és megnevezi az egyszerű vonal-, folt- és színritmusokat. A folt- és színritmusoknak sok variációját tudja létrehozni. Képes élményeinek, elképzeléseinek árnyaltabb vizuális megjelenítésére. Képes az alapvető térviszonyok jelölésére.

Törekszik a mozdulat felismerhető jelölésével. Műalkotások megismert típusait megnevezi. Legalább kettőt-kettőt felismer és tudja az alkotók nevét is. Képes élőlények, tárgyak szemlélésére, emlékezetre támaszkodó ábrázolására. Képes a változás megjelenítésére. Értelmezi tudja környezete emberi gesztusait. Felfogja a tájékoztatató, felhívó jelek üzenetét. Önállóan képes tárgyakat kitalálni, elkészíteni. Díszítésnél sorritmusokat alkalmaz. Önállóan képes tárgyakat kitalálni, elkészíteni. Díszítésnél ötletes sorritmusokat és terülődíszt is alkalmaz. Segítséggel használja a megismert, gyakorolt ábrázolásai technikákat. Önállóan használja a megismert, gyakorolt ábrázolási technikákat. Szívesen alkalmaz új technikákat is. 3. évfolyam Az eddig tanult nyelvi vizuális kifejezőeszközöket egyre tudatosabban alkalmazza. Törekszi az új vizuális kifejezőeszközök megfigyelésére, főbb jellemzőinek megnevezésére, ezeket önállóan alkalmazza. Képes élményeinek, elképzeléseinek tudatos vizuális megjelenítésére. Felismerhetően ábrázol mozdulatokat, mozgáshelyzeteket . Képes élményeinek, elképzeléseinek tudatos vizuális megjelenítésére. Felismerhetően ábrázol térviszonyokat. Aktívan részt vesz a műalkotásokkal való foglalkozásokon. A bemutatott műalkotásokból 3-3 festményt, szobrot felismert. Képes látvány alapján a jellegzetes formákat, színeket megragadni, ábrázolni a változást tanítói irányítással. Képes önállóan rögzíteni a változást. Képes közvetlen természeti környezet szemlélésére, jellegének leírására alapvető jegyekkel. Képes közvetlen természeti és mesterséges környezet szemlélésére, jellegének pontos leírására. Tárgykészítés során ötleteit tanítói segítséggel valósítja meg. Tárgykészítés során önálló ötleteit saját algoritmus alapján valósítja meg. Biztonsággal használja a megismert, gyakorolt ábrázolási, konstruálási technikákat. Szívesen alkalmaz új technikákat is. 4. évfolyam Az eddig tanult nyelvi, vizuális kifejezőeszközöket tudatosan alkalmazza. Törekszik az új kifejezőeszközök megfigyelésére. Az eddig tanult nyelvi, vizuális kifejezőeszközöket tudatosan alkalmazza. Törekszik az új kifejezőeszközök használatára. Élményeinek kifejezéséhez a megoldást önállóan választja, motívumai változatosak. A mozgás és térábrázolása önálló. Jártas a műalkotások közös elemzésében, önálló véleményt formál. A könyvtár művészeti albumait használja. Ismeri a képzőművészet több műtípusát. Ismer és megnevez művészeti ág szerint 4-4 művet. Ismeri a lakóhely, környék múzeumait. Adott modellek közvetlen megfigyelése alapján ábrázol a jellemző formák főbb arányok megragadásával. Érti és vázolni tudja a nézetek változásait. Változást és folyamatot is tud ábrázolni. Ötletes és önálló a különféle rendeltetésű tárgyak elkészítésében. Érti és egyéni igényeihez igazítja a tárgyalkotó folyamatot. Képes az elemzett mindennapi tárgyak, eszközök formája és funkciója közötti kapcsolat felismerésére. Rendelkezik ismeretekkel az épületek rendeltetéséről. Tud 3-3 példát említeni. Gyakorlottan alkalmazza a tanult technikákat. Sikeresen alkalmaz, ötvöz bonyolultabb technikákat is. Technika 1. évfolyam Félévi követelmény Képlékeny anyagok: - Ismeri a képlékeny anyagok lényeges tulajdonságait. Tud gyurmát formázni. Papírmunkák: - Önállóan tudja a lágy papírt darabolni, hajtogatni, alakítani. A mintadarabokat önállóan el tudja készíteni. Fonalmunkák:

- Tudja felsorolni a fonal tulajdonságait. Tudjon csomót és csokrot kötni. Famunkák: - Ismerje a hurkapálca megmunkálási tulajdonságait. Jeles napok: - Legyen képes az ünnepekkel kapcsolatos munkadarabok esztétikus kivitelezésére. Év végi követelmény Mérés: - Az eszközök célnak és rendeltetésnek megfelelő használata. Legyen képes egyéni elképzelés alapján egyszerű építmények kivitelezésére. Közlekedési ismeretek: - Ismerje a biztonságos gyalogos közlekedés alapvető szabályait. Táplálkozás: - Ismerje az egészséges táplálkozás alapelemeit. Otthon: - Ismerje a háztartási eszközök, gépek biztonságos használatát. Ismerje fel a veszélyforrásokat. - Legyen képes az ünnepekkel kapcsolatos munkadarabok esztétikus kivitelezésére. - 2. évfolyam Félévi követelmény Képlékeny anyagok: - Tudja felsorolni a képlékeny anyagok jellemző tulajdonságait. Legyen képes összefüggések megállapítására is. Papírmunkák: - Önállóan el tudja végezni a tanult papírvizsgálatokat. Tudja a tanult, új hajtogatásokat, önállóan előrajzol alaklemez után. Fonal- és textilmunkák: - Ismertetni tudja a fonal és a textil tulajdonságait. Önálló tervezés alapján egyéni elképzeléssel el tud készíteni többféle tárgyat. Famunkák: - Önállóan tud tárgyat készíteni, tervezni megadott szempontsor alapján. Természetes anyagok: - Segítség nélkül egyéni elképzeléssel tudjon tárgyakat készíteni. Jeles napok: Legyen képes az ünnepekkel kapcsolatos munkadarabok esztétikus kivitelezésére. Év végi követelmény Tervezés, építés: - Biztonságosan tud építőelemekből maketteket készíteni. Önállóan elkészíti a körvonalrajzokat. Közlekedési ismeretek: - Tudja az utazással kapcsolatos illemszabályokat. Ismerje a forgalomirányítás jelzéseit. Háztartástan: - Ismerje a környezetünk tisztántartásához szükséges eszközöket. Jeles napok: - Legyen képes az ünnepekkel kapcsolatos munkadarabok esztétikus kivitelezésére. - 3. évfolyam Félévi követelmény

Család, otthon, háztartás: - Ismerje a lakás beosztásának alapelveit, a lakás helyiségeinek funkcióit. Papírmunkák: - Tudja a karton és papírlemez tulajdonságait felsorolni, vegye észre a tulajdonság és a felhasználhatóság közötti összefüggéseket. Fonal- és textilmunkák: - Önállóan végzi az anyagtulajdonsági vizsgálatokat. Alkalmazza a kézi varrás alapöltéseit és a fonást a munkadarabok elkészítése során. Famunkák: - Legyen képes önállóan tárgyakat tervezni, készíteni. Fémek alakítása: - Fel tudja sorolni az alumínium huzal tulajdonságait. Jeles napok: - Legyen képes az ünnepekkel kapcsolatos munkadarabok esztétikus kivitelezésére. Vegyen részt az ünnepi előkészületekben. - Év végi követelmény Mérés: - Önállóan tud cm pontossággal méréseket végezni. Műszaki ábrázolás: - Önállóan megnevezi a méretszámokat és méretvonalakat. Közlekedési ismeretek: - Ismerje a kerékpáros közlekedés alapvető szabályait. Háztartástan, életvitel: - Ismerje a háztartási- és kommunikációs eszközök rendeltetését. Jeles napok: - Legyen képes az ünnepekkel kapcsolatos munkadarabok esztétikus kivitelezésére. Vegyen részt az ünnepi előkészületekben. 4. évfolyam Félévi követelmény Ember és környezet: - Önállóan tud modellt és makettet készíteni. Összefüggően be tud számolni a szerkezet és forma kapcsolatáról. Anyagok megmunkálása, felhasználása: - Biztosan tudja az anyagok jellemző tulajdonságait. Legyen képes önállóan megmunkálni. Tervezés, építés: - Önállóan tud munkamenetet tervezni, figyelembe véve a tanult összefüggéseket anyag felhasználási módokat. Jeles napok: - Legyen képes egyéni ötletek, tervek alapján a jeles napok megünneplésére. Év végi követelmény Mérés, műszaki ábrázolás: - Ismerje fel a nézetrajzot és az alaprajzot. Ezek alapján a tárgyak jellemzését el tudja végezni. Közlekedési ismeretek: - Ismerje és alkalmazza a kerékpáros közlekedés alapvető szabályait. Háztartástan, életvitel: - Ismerje az egészséges táplálkozás alapelveit. Ismerje a segélyhívószámokat és a telefonos segélyhívás szabályait. Jeles napok: - Legyen képes egyéni ötletek, tervek alapján a jeles napok megünneplésére.

ANGOL 4. OSZTÁLY Félévi követelmény Témakör Nyelvtan, szerkezetek Beszédszándékok és készségfejlesztés Országok Kérdéstípusok: Honnan származol? Milyen színű a zászlód? Értse meg és tudja követni a tanár egyszerű utasításait. Család, családtagok, családfa Kérdőnévmás: Ki? Birtokos jelzők E.sz.3.sz-ben: az ő neve…. Legyen képes bemutatni kép alapján saját családját Iskola, tantárgyak Birtoklás kifejezése: Nekem van/nincs E.sz.1. és 3.sz.-ben Tudjon minta alapján e-mail-t írni. A hét napjai Egyes és többes szám elkülönítése, jele Tudjon személyekről szóban és írásban külső jellemzést írni. Összefüggő történetek Kérdéstípusok: Van neked/neki…? Hány…..? Rövid szövegrészeket, párbeszédeket memoriterként is tudjon elmondani. London, nevezetességek Rövid igenlő és tagadó válaszok: Igen, van/ Nem, nincs. Tudjon egyszerű képekről egy vagy több mondatban beszélni. Híres emberek Kérdés: Szereted..? Igen/nem Legyen képes a tanult szöveget felolvasni. Kérdéstípus: Mi a kedvenc tantárgyad/ színed? Tudjon különböző könnyebb tankönyvi feladatokat írásban megoldani. Kérdőnévmás: Mikor? Tudjon (minta alapján) több mondatból álló, Időhatározó: hétfőn Személyes névmások összefüggő, rövid szöveget írni. Kérdés: Kinek van rövid haja? Legyen képes szavakat, egyszerű mondatokat emlékezetből is leírni. Év végi követelmény Étkezések és ételek Kérdés: Mit eszel reggelire? Tudjon állatokról leírást adni. Idő kifejezése Kérdés: Mennyi az idő? Mikor reggelizel? Tudjon megoldani hallás utáni értési gyakorlatok Város, helyek, épületek a városban Időhatározó: -kor szövegéhez rendelt egyszerű feladatokat. Útbaigazítás Helyhatározók: mellett, között, szemben A szöveg alaposabb és önállóbb megértése céljából Állatok Képesség kifejezése: tud/nem tud sajátítsa el a néma olvasás készségét. 5. OSZTÁLY Félévi követelmény TÉMAKÖR 1.Az én világom bemutatkozás, személyi adatok

2.Az iskolai élet tantárgyak, órai utasítások, számok, melléknevek, színek 3.Család és barátok családtagok nevei, foglalkozások 4.Mindennapi életünk napok, pontos idő:óra,perc,napszakok, napirend, tevékenységek, kedvenc elfoglaltságok NYELVTANI SZERKEZETEK Hogy hívnak?Honnan származol? Országnevek, nemzetiségek Visszakérdezés,betűzés,térbeli viszonyok,elöljárók Többes szám, létige, birtokos névmás, teljes és összevont alakok, felszólító mód, közelre,távolra mutató névmások Birtokos szerkezet (Nekem van…Toninak a fia…) Tőszámnevek,időpontok, egyszerű jelen igeidő, annak segédigéi, ragozás, állító, kérdő, tagadó mondatok. Eldöntendő kérdések, rövid válaszok. KOMMUNIKÁCIÓS SZÁNDÉKOK Tudni a napszaknak megfelelően köszönni,információt kérni,kérdezni,bemutatkozni. (Bocsánat. Segíthetek?) Dolgok,személyek megnevezése Tudjon képeslapot írni,telefonon információt adni magáról.Tudja lakcímét kérdésre válaszolva megmondani. Tudjon felelni tantárgyakat érintő kérdésekre. Tudja bemutatni családját szóban,valamint levélformában. Ismerje a helyes levélformát, valamint a pontos és helyes címzést. Tudja a pontos időt megkérdezni,valamint érdeklődésre megmondani. Tudja egy napját napirend szerint ismertetni. Szabadidős, kedvenc tevékenységek, sportok, hangszeres zenetanulás alapvető szókincse. Év végi követelmény 1. Ház, lakás helyiségek, berendezés, bútorok, háziállatok, város, falu, boltok 2. Vásárlás alapvető árucikkek, mennyiségek, árak, pénznemek 3. Személyleírás, öltözködés 4. Tevékenységek a családi élet színterén Tud, nem tud, képességek kifejezése Modalitás kifejezése tud,kell,gyerünk! szavakkal. Épületek elhelyezkedése, térbeli viszonyok térképvázlaton. Irányok. Tudna segíteni?Mennyibe kerül?Kérek…összegek, visszajáró kifejezése, alapvető ruhaneműk, ételek nevei egyes, többes számban. Külső, belső jellemvonások. Neki van… Ki mit tesz most? Folyamatos jelen. Az igeidő állító, tagadó, kérdő mondatstruktúrája. Eldöntendő kérdések, rövid

válaszok. Az időhatározók. Tudja bemutatni lakásukat, szobáját. A tárgyak helye a szobában. Elöljárószók. Információkérés térképhez, utcán való tájékozódás. Irányváltoztatások kifejezése. Tudjon vásárolni, étteremben ételt, italt, rendelni. Tudja az árakat megkérdezni, megköszönni udvariasan a kiszolgálást. Saját viselet, képleírás, híresség bemutatása Képleírás. Házimunkák elmondása. Melyik szereplő, milyen tevékenységet végez? 6. OSZTÁLY Félévi követelmény TÉMAKÖR 1.Az én világom: bemutatkozás, személyi adatok Család és barátok, osztálytársak: a családtagok nevei, foglalkozások. 2. Mindennapi életünk, napirend, iskola Tantárgyak, szabadidős tevékenységek számok, színek, tulajdonságok a hét napjai, hónapok, napszakok, időpontok 3.Állatok Házi és vadállatok, kedvencek testrészek Külső tulajdonságok bemutatása Projektmunka: Egy kedvenc állat bemutatása 4. Étkezés: néhány étel és italfajta, étkezési szokások, kínálás Egy egyszerű (angol) étel receptje NYELVTANI SZERKEZETEK Határozott és határozatlan névelők Hogy hívnak?Honnan származol? Mit csinálsz? A létige ragozása, (there is/are szerkezet) órai utasítások, térbeli viszonyok, elöljárók A két jelen idő (egyszerű és folyamatos) ismerete melléknevek tőszámnevek és sorszámnevek 100-ig, dátumok időhatározós elöljárók (at, in , on) gyakoriság kifejezése Többes szám, birtokos névmás (az én…..m) Birtokos szerkezet (Nekem van…) a melléknév közép-és felsőfoka a hasonlító szerkezet (as big as) felszólító mód, megszámlálható és megszámlálhatatlan mennyiségi viszonyok (a, an, some, any valamint a containers) a „going to” jövő idős szerkezet KOMMUNIKÁCIÓS SZÁNDÉKOK, KÉSZSÉGEK Tudjon köszönni,elköszönni, információt kérni, bemutatkozni. Tudja bemutatni családját szóban és levélformában. Tudjon képeslapot írni, telefonon információt adni. Tudja lakcímét, személyi adatait kérdésre válaszolva Tudja a napirendjét (szabadidős tevékenységeit )

feleljen az iskolát, a szabadidejét érintő kérdésekre. Tudja a pontos időt, a dátumot megkérdezni, megmondani. Tudja a születésnapját szóban és írásban Tudja bemutatni, összehasonlítani az állatokat. Egy kedvencéről készítsen képes posztert vagy albumot Tudjon vásárolni, étteremben ételt, italt, rendelni. Tudja az árakat megkérdezni, udvariasan kínálni és megköszönni a kiszolgálást Év végi követelmény 1. Időjárás: időjárási viszonyok, évszakok 2. Öltözködés: ruhadarabok nevei, az ember külső leírása, testrészek (az arc) egyenruhák, ruhavásárlás 3. Egészség, betegség a leggyakoribb betegségek és sérülések; orvosnál. Folyamatos és egyszerű jelen idő alakalmazása képességek kifejezése mellékneves szerkezetek Tudna segíteni? Mennyibe kerül? Árak, összegek, visszajáró kifejezése, Az egyszerű múlt idő (szabályos és rendhagyó alakok) must, mustn’t, needn’t, have to szerkezetek Képleírás:különböző évszakokról Tudja kedvenc évszakát bemutatni szóban és írásban (levelírás egy nyaralásáról, kirándulásról Saját öltözék bemutatása, képleírás (divatbemutató) Tudjon kérni és reagálni egy ruhaüzletben Értsen meg egyszerű, rövid múltbeli történeteket Érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás Óvintézkedések az egészésg és balesetmegelőzés érdekében 7. OSZTÁLY Félévi követelmény TÉMAKÖR 1. Az én világom bemutatkozás, személyi adatok, családtagok, foglalkozások, sportok és hobbik, szabadidős tevékenységek, levélírás egy barátnak 2.A múlt és a jelen Családfa, a Királyi család, múltbeli események összehasonlítása a jelenkori eseményekkel, a hét napjai, dátumok, képleírás 3.Szórakozás, szórakoztatás Tárgyak leírása, életedben megtapasztalt dolgok leírása, vidámparkok 4.Az orvosnál Panaszok, gyógymódok, segítségnyújtás NYELVTANI SZERKEZETEK

Hogy hívnak? Honnan származol? Egymás bemutatása, Az idő Országnevek, nemzetiségek Egyszerű és folyamatos jelen idő. A gyakoriság határozószói Dátumok pontos kifejezése, a családtagok pontos jellemzése, egy múltbeli esemény leírása, egyszerű múlt idő, rendhagyó és nem rendhagyó igék, időhatározós prepozíciók, ’used to’ szerkezet Present perfect szerkezet Yet, already, just Since, for Kell, nem kell, tilos KOMMUNIKÁCIÓS SZÁNDÉKOK Személyes információ megadása, vezetéknév betűzése, országod és nemzetiséged megnevezése köszönni, információt kérni, kérdezni, bemutatkozni. Milyen tevékenységeket szeretsz csinálni és miket nem. Különböző munkák leírása. Életrajz írása. Múltbeli esemény, pl. nyaralás leírása. Ellentétes melléknevek megnevezése. Kérdések feltevése múlt időben. Tárgyak leírása (anyag, minta, szín, forma) Vidámparki élmény leírása Elvesztett tárgy leírása Tudja elmondani a panaszait, tudjon tanácsot adni egy betegnek, értse meg az orvos javaslatát Év végi követelmény 1. Közlekedés Közlekedési eszközök, helyváltoztatás Érzések 2. Balesetek Balesetek és sérülések leírása Érzések kifejezése 3. Utazás és öltözködés Jövőbeli nyaralási tervek 4. Az időjárás Egyszerű múlt és folyamatos múlt igeidők Épületek elhelyezkedése, térbeli viszonyok térképvázlaton. Irányok. Egyszerű és folyamatos múlt igeidők, határozószók képzése melléknevekből Going to és will jövő idő használata, jövőbeli jóslatok, ruhák és a divat világa Világvárosok részletes időjárása, időjárásjelentés írása Kérdések feltevése folyamatos múlt időben Információkérés térképhez, utcán való tájékozódás. Irányváltoztatások kifejezése. Narráció, egy történet elmesélése egyszerű és folyamatos múlt igeidőkkel Ruhavásárlás, képeslapírás egy barátnak, saját ruhaviselet leírása, utazási tervek ismertetése

Időjárásjelentés megértése, időjárási szimbólumok Európa térképen való elhelyezése 8.OSZTÁLY Félévi követelmény TÉMAKÖR 1 1.Ételek és italok, az egészséges étkezés: ételek, italok, fogások, ételpiramis, ízek, főzési-sütési formák, konyhai felszerelések 2. Fesztiválok Fesztiválok szerte a világon, különböző népek szokásai 3.Állatok Házi és vadállatok, kedvencek Állatok testrészeinek részletes bemutatása Külső és belső tulajdonságok bemutatása 4. Környezetvédelem és környezetszennyezés Veszélyeztetett fajok és újrahasznosítás NYELVTANI SZERKEZETEK Kérések, felajánlások A, an, some, any, rendhagyó többesszámok Little, few, How many? How much? Egyszerű jelen idő használata, egy fesztivál leírása városodban A két jelen idő (egyszerű és folyamatos) ismerete Feltételes mondatok első típusa Melléknevek fokozása, az unless szerkezet használata Must, mustn’t, have to, can, can’t, could, couldn’t, should, shouldn’t KOMMUNIKÁCIÓS SZÁNDÉKOK, KÉSZSÉGEK Éttermi rendelés és panasztevés, étlap megértése, fizetés, számlakérés Érdeklődés a helyi szokásokról, kérdések feltevése egy bizonyos fesztivállal kapcsolatban, különböző kultúrák fesztiváljainak megismerése Tudja bemutatni, összehasonlítani az állatokat. Projektmunka: Egy kedvenc állat bemutatása Te mit teszel a környezetedért? Tanácsadás a környezetvédelemmel kapcsolatban Év végi követelmény 1. Nagyszerű helyek és épületek: helyek és épületek pontos leírása 2. Öltözködés: ruhadarabok nevei, az ember külső leírása, testrészek (az arc) egyenruhák, ruhavásárlás 3. Sport, hobbi, szabadidő Személyi jellemzők A szenvedő szerkezet használata

Árak, összegek, visszajáró kifejezése Emberek külső és belső tulajdonságainak leírása Igék vonzatai, a túlságosan és az elég használata Egy világváros és annak híres épületeinek bemutatása Saját öltözék bemutatása, képleírás (divatbemutató) Tudjon kérni és reagálni egy ruhaüzletben Filmajánló írása Egy híres embere külső és belső tulajdonságainak jellemzése Matematika 5. évfolyam Témakör Félévi követelmény Követelmény 1. Gondolkodási módszerek 2. Számtan, algebra 3. Összefüggések, függvények, sorozatok Év végi követelmény 4. Geometria, mérés

5. Valószínűség, statisztika A gondolkodási módszerek követelményei a többi témában konkretizálódnak. A tanult számok helyes leírása, olvasása, számegyenesen való ábrázolása, két szám összehasonlítása. A tízes számrendszer biztos ismerete. Kitekintés más számrendszerekre Tudjon 10-zel, 100-zal, 1000-rel szorozni, osztani a természetes számok körében (írásban, szóban) Mértékváltás. Helyes művelei sorrend biztos alkalmazása a négy alapművelet, és zárójeles műveleti sorok esetén. Egyszerű egyenletek, szöveges feladatok megoldása következtetéssel. Számegyenes, szám-intervallumok ábrázolása, ábráról való leolvasása. Konkrét pontok ábrázolása, pontok koordinátáinak leolvasása. Ismert szabály alapján elemek meghatározása Síkidomok, ábrák készítése Descartes-féle derékszögű koordináta rendszerben. Több megoldás keresése. Körző, vonalzók helyes használata, két vonalzóval párhuzamosok, merőlegesek rajzolása. Elemi szerkesztések Szakasz másolása, adott távolságok felmérése Adott tulajdonságú pontok keresése. Kör, gömb szemléletes fogalma, előfordulásuk a gyakorlati életben. A szög fogalma, mérése, szögfajták felismerése Téglalap (négyzet) kerületének, területének, kocka felszínének és térfogatának kiszámítása konkrét esetekben. Hosszúság és terület szabványmér-tékegységei és egyszerűbb átváltások konkrét gyakorlati feladatokban. A térfogat, űrtartalom, idő, tömeg mértékegységei. Szögfajták megnevezése Konkrét feladatok kapcsán a biztos és a lehetetlen események felismerése. Két vagy több szám számtani közepének (átlagának) meghatározása

. Egyszerű grafikon értelmezése, készítése. Matematika 6.osztály Félévi követelmény TÉMAKÖR TARTALOM I. SZÁMOK ÉS MŰVELETEK 1.) Természetes számok Az egymilliónál nagyobb természetes számok írása, olvasása. Szorzás, osztás 10-zel, 100-zal, 1000-rel, … Mértékegységek, mértékváltás. Hosszúságmérés, tömegmérés, űrtartalommérés, időmérés Kerekítés, közelítő érték. Az átlag kiszámítása Osztó, többszörös ,a legnagyobb közös osztó, a legkisebb közös többszörös Oszthatósági szabályok: a 10-zel, 2-vel, 5-tel, 100-zal, A 4-gyel, 20-szal, 25-tel, 50-nel 2.) Egész számok Az egész számok értelmezése, összehasonlítása, ellentett, abszolútérték., Egész számok összeadása, kivonása. Egész szám szorzása egész számmal Egész szám osztása egész számmal. Egész számok szorzása Műveletek sorrendje, zárójelhasználat. Hatványozás Derékszögű koordináta-rendszer Természetes számok írása, olvasása, kerekítése. Mérés, mértékegységek. Osztó, többszörös, egyszerű oszthatósági szabályok. Műveletek egész számokkal, műveleti tulajdonságok, a műveletek sorrendje, zárójelek használata. Hatványozás. 3.) Törtek Törtek értelmezése Vegyesszámok. Egyszerűsítés, bővítés Törtek összeadása, kivonása Tört szorzása természetes számmal Tört szorzása törttel. Törtrész kiszámítása. Vegyesszám szorzása vegyesszámmal. Szöveges feladatok. A tört osztása természetes számmal Osztás törttel 4.) Tizedes törtek Tizedestörtek írása, olvasása, egyszerűsítése, bővítése, összehasonlítása tizedestörtek összeadása, kivonása Szorzás tizedestört alakú számmal Osztás tizedestört alakú számmal Számok tizedestört alakja Az osztás ellenőrzése szorzással. Műveletek sorrendje A tanult számolási eljárások kiterjesztése a negatív törtekre, tizedestörtekre. Törtekkel kapcsolatos hétköznapi matematikai problémák, szöveges feladatok megoldása. Mértékegységek átváltása. Sorozatok, szabályjátékok. Műveletek a törtek és a tizedestörtek körében. Műveleti tulajdonságok alkalmazása, műveletek sorrendje, zárójelek használata. A műveletek végrehajtása a teljes racionális számkörben. A fentiek alkalmazása sorozatok, táblázatok hiányzó elemeinek megadásában, egyszerű szöveges feladatok megoldásában, geometriai számítások (kerület-, terület-, térfogat-, felszínszámítás). II. GEOMETRIAI ALAKZATOK VIZSGÁLATA 1.) Alapszerkesztések Geometriai alapismeretek, Alakzatok előállítása, Alapszerkesztések Körző, vonalzók helyes használata, két vonalzóval párhuzamosok, merőlegesek rajzolása.

Elemi szerkesztések Szakasz másolása, adott távolságok felmérése A pont, egyenes, szakasz fogalmának helyes használata. Szakaszfelező merőleges fogalma, szerkesztése Párhuzamos és merőleges egyenesek előállítása, szögmásolás, szögfelezés Szerkesztő eszközök biztos használata. 2.) Kör A kör. ( középpont, sugár, átmérő) A kör részei A kör húrja, érintője 3.) Szögek A szögek fajtái; mérése; mértékegységek: egyenesszög; fok. A szögmérő használata Szögmásolás, szögfelezés. Szög törtrészének megszerkesztése szögfelezéssel, szögmásolással 60°-os szög szerkesztése. 60°-os szög törtrészeinek szerkesztése ( 30°, 15°, 45°, 75°, 120°, ) 4) Háromszögek Háromszögek Elnevezések a háromszögekben. Háromszög-egyenlőtlenség A háromszög belső szögeinek az összege Háromszögek, szerkesztése Háromszög szerkesztése oldalaiból 5.) Négyszögek .Konvex, nem konvex sokszögek. Az oldalak, csúcsok, átlók száma. Négyzet, téglalap szerkesztése Négyzet, téglalap kerülete, területe 6..) Testek Téglatest felszíne és térfogata A térfogat és űrtartalom mértékegységeinek átváltása. Kerület, terület, felszín, térfogat mértékegységei, átváltásuk Összetett felszín és térfogat számítás téglatestek esetében Év végi követelmény III. ÖSSZEFÜGGÉSEK, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS TARTALOM 1.) Egyenes arányosság, fordított arányosság Grafikonok, táblázatok Diagramok, grafikonok elemzése, készítése. Aktuális statisztikai adatokat szemléltető diagramok vizsgálata. Hőmérséklet mérése, belső energia. Idő-út grafikon. Két szám aránya Az egyenes arányosság fogalma, tulajdonságai. Az egyenes arányosság grafikonja. Egyenesen arányos mennyiségek ismeretlen értékeinek meghatározása (elsősorban) következtetéssel A fordított arányosság fogalma, grafikonja és tulajdonságai Fordítottan arányos mennyiségek ismeretlen értékeinek meghatározása (elsősorban) következtetéssel. 2.) Százalékszámítás A százalékérték kiszámítása Adó, bruttó jövedelem; nettó jövedelem. Arányos következtetések. Az alap kiszámítása következtetéssel és törttel való osztással A százalékláb kiszámítása Vegyes százalékszámítási feladatok megoldása. Arányos osztás Az arányos osztás fogalma.

Kördiagram szerkesztése. IV. TENGELYES TÜKRÖZÉS Adott pont tükörképének megszerkesztése kétféleképpen. Egyenes, szakasz, szög; sokszög, kör tükörképének megszerkesztése Egyszerű alakzatok tengelyes szimmetriája A háromszögek közül a tengelyesen szimmetrikus háromszögek kiválasztása, tulajdonságaik vizsgálata. Tengelyesen szimmetrikus háromszögek szerkesztése. A tükrös háromszög területe Szabályos sokszögek értelmezése, tulajdonságaik vizsgálata. Tengelyesen tükrös négyszögek A négyszögek közül a tengelyesen tükrös négyszögek kiválasztása. A szimmetriatengely helyzetének vizsgálata (a csúcsokon megy át, vagy az oldalakat felezi). A deltoid értelmezése, tulajdonságai. Konvex, nem konvex deltoid. Deltoid szerkesztése. A rombusz mint speciális deltoid. Rombusz szerkesztése A húrtrapéz A húrtrapéz értelmezése, tulajdonságai Négyszögek belső szögei V. NYITOTT MONDATOK Elsőfokú egyismeretlenes egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása. A megoldások ábrázolása számegyenesen. A mérlegelv megismerése. Egyenletek, mérlegelv alkalmazása Egyenletek megoldása a két oldal egyenlő változtatásával Szöveges feladatok megoldása egyenlettel Matematika 7. osztály Félévi követelmény SZÁMTAN, ALGEBRA Témakörök Racionális számok Osztó, többszörös, oszthatósági szabályok Arány, arányos osztás, százalékszámítás, statisztika Tartalmak A racionális számok írása, olvasása, nagyság szerinti összehasonlításának, ábrázolásának számegyenesen, kerekítés. Törtek tizedes tört alakja.

Alapműveletek (összeadás, kivonás, szorzás, osztás) elvégzése egész számok, törtek és tizedes törtek körében. Mennyiségek törtrésze, törtrészből egész kiszámítása. Műveletek sorrendje, zárójelek alkalmazása. Hatványozás pozitív egész kitevő esetén. A hatványozás azonosságainak alkalmazása konkrét példákon. Tíz pozitív egész kitevőjű hatványai. Tíznél nagyobb számok normálalakja. Prímszám, összetett szám fogalma, számok prímtényezőkre bontása. Legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös meghatározása. Egyszerű oszthatósági szabályok (hárommal, kilenccel, hattal, kettővel, öttel, néggyel, huszonöttel). Arány, aránypár, arányos osztás, egyszerű gyakorlati esetekben. Egyenes és fordított arányosság felismerése és alkalmazása konkrét feladatokban. Százalékszámítási és egyszerű kamatszámítási feladatok. Alap, százalékláb, százalékérték kiszámítása. Számtani átlag, a szóródás terjedelme, táblázatok, diagrammok, grafikonok készítése, elemzése. Gyakoriság, relatív gyakoriság. Hozzárendelés, függvény Két halmaz közötti hozzárendelések megjelenítése nyíldiagrammal, táblázattal, grafikonnal. Egyértelmű többértelmű hozzárendelések felismerése. Az egyértelmű hozzárendelések ábrázolása derékszögű koordináta rendszerben. Lineáris függvények y = a ∙ x + b értelmezése, ábrázolása értéktáblázat segítségével. Speciális függvények: egyenes arányosság, elsőfokú és nulladfokú függvény. Pontok koordinálásának meghatározása. Az egyenes és a fordított arányosság mint függvény. Az egyenes és a fordított arányosság grafikonja. A sorozat mint függvény. GEOMETRIA Témakörök Egybevágósági transzformációk

Sokszögek Szögpárok Tartalmak A vektor fogalma, jelölései. Eltolás végrehajtása párhuzamos egyenesek szerkesztésével. Merőleges párhuzamos egyenesek szerkesztése. Az eltolás tulajdonságai. A tengelyes tükrözés végrehajtása, tulajdonságai. Középpontos tükörkép megszerkesztése, a tengelyes és a középpontos tükrözés összehasonlítása. Tengelyesen és középpontosan tükrös alakzatok. Forgatás végrehajtása, forgásszimmetrikus alakzatok. Szabályos sokszögek. Háromszögekkel és négyszögekkel kapcsolatos legegyszerűbb szerkesztések, területszámítások. Az egyállású szögek, a csúcsszögek, a váltószögek, a mellékszögek és a társszögek fogalma, felismerése. Év végi követelmény Az első félév anyag, valamint a következő témakörök anyagai ALGEBRA Algebrai kifejezések Egyenlet, egyenlőtlenség Az algebrai egész kifejezés fogalma. Egynemű, különnemű kifejezések felismerése. Egynemű tagok összevonása, helyettesítési érték kiszámítása. Egytagú kifejezés szorzása, osztása egytagú kifejezéssel. Többtagú kifejezés szorzása egytagú kifejezéssel. Többtagú kifejezés szorzattá alakítása kiemeléssel. Egyszerű elsőfokú egyismeretlenes egyenlőtlenségek megoldása következtetéssel, mérlegelvvel. Törtegyütthatós egyenletek és egyenlőtlenségek megoldása a mérlegelv alkalmazásával. Egyenletek, egyenlőtlenségek grafikus megoldása. Szöveges feladatok megoldása egyenlettel, egyenlőtlenséggel. GEOMETRIA

Síkidomok, sokszögek Háromszögek Négyszögek A kör A hasáb Az egyenes körhenger Konvex és konkáv síkidomok, sokszögek, a sokszögek átlóinak száma, kerülete. Mértékegységek átváltása konkrét gyakorlati példák kapcsán. Elnevezések, jelölések, csoportosítás, oldalak és szögek szerint. A belső és a külső szögek közti kapcsolat, a belső szögek összegek. A háromszög szerkesztésének alapesetei, az egyértelmű szerkeszthetőség feltételei. A háromszögek egybevágóságának alapesetei. Magasságvonalak, a terület kiszámítása. A négyszögek belső szögeinek összege. Négyszögek csoportosítása különböző szempontok szerint. A trapéz meghatározása, elnevezések. Speciális trapézok. A paralelogramma meghatározása, tulajdonságai, szerkesztése. A sokszögek területének kiszámítása, mértékváltások. Körvonal, körlap, sugár, átmérő, szelő, húr, körív, körszelet, körcikk, körgyűrű és a középponti szög fogalma, felismerése. A kör kerületének és területének kiszámítása. Az egyenes hasábszármaztatása, hálója, felszíne, elnevezések. A téglatest, a kocka és az egyenes hasáb térfogata. Az egyenes körhenger származtatása, felszíne, térfogata. MATEMATIKA 8. évfolyam Félévi követelmény TÉMAKÖRÖK TARTALMAK, TEVÉKENYSÉGEK Gondolkodási módszerek Elemek halmazokba rendezése, halmazok elemeinek felsorolása konkrét példák kapcsán.

A tanult halmazműveletek alkalmazása konkrét feladatokban. Számtan, algebra Természetes számok Hatványozás, műveletek hatványokkal. Legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös meghatározása. Egész számok. Racionális szám fogalma (véges, végtelen tizedestörtek), példák nem racionális számra (végtelen, nem szakaszos tizedestörtek). Normálalak. A négyzetgyök fogalma. Algebrai kifejezések. Nevezetes azonosságok alkalmazása. Szorzattá alakítás kiemeléssel egyszerű esetekben. Algebrai egész kifejezések szorzása, osztása. Síkidomok, felületek, testek Sokszög fogalma, átlók száma, belsőszögek összege. A háromszög oldalaira, ill. szögeire vonatkozó állítások. A háromszög nevezetes vonalai és szerkesztésük. Pitagorasz- tétel és alkalmazása. Négyszögek áttekintése. A kör. A hasáb, henger, gúla felszíne és térfogata. A kúp. A gömb. Számításos feladatok a geometria különböző területeiről. Év végi követelmény TÉMAKÖRÖK TARTALMAK, TEVÉKENYSÉGEK Egyenletek, egyenlőtlenségek Elsőfokú vagy elsőfokúra visszavezethető egyenletek, elsőfokú egyenlőtlenségek megoldása. Alaphalmaz, megoldáshalmaz. Szöveges feladatok megoldása. Típusegyenletek megoldása. Geometriai transzformációk Egybevágósági transzformációk. Eltolás. Elforgatás, eltolás a síkban. Vektor, mint irányított szakasz. Középpontos nagyítás és kicsinyítés konkrét arányokkal. A tanult transzformációk áttekintése. Szerkesztési feladatok. Összefüggések, függvények, sorozatok Függvények és ábrázolásuk a derékszögű koordinátarendszerben. Lineáris függvények ábrázolása derékszögű koordinátarendszerben táblázat nélkül. Nem lineáris függvények ábrázolása. xx2 xIxI Függvénytranszformációk. Adott feltételnek eleget tevő pontok a koordinátarendszerben. Egyismeretlenes egyenletek grafikus megoldása. Sorozatok és vizsgálatuk. Számtani, mértani sorozatok. Valószínűség, statisztika Adathalmazok elemzése és értelmezése, ábrázolásuk.

Valószínűség kiszámítása. Grafikonok készítése, elemzése. Technika 5. osztály Félévi követelmény Témakörök Tartalmak, tevékenységformák Modellezés, tervezés Ismerje a modell és makett fogalmát. Tudjon mérési eredményeket feljegyezni, leolvasni rajzos ábrákról. Ismerje a műszaki rajz alapjait: vonalfajták, jelek, méretmegadás. Tervezés, építés Értse a modellezési folyamat algoritmusát. Készítsen kocsi-modellt. Év végi követelmény Tervezés, építés Hajómodell készítése Technikatörténet Ismerje a papír gyártását és felhasználását. Gyűjtsön különböző papírfajtákat! Készítsen a közlekedés történetével kapcsolatos tablót. (kocsi története) Közlekedési ismeretek Ismerje a közlekedés rendjét, a kultúrált közlekedés szabályait. Ismerje a kerékpár biztonsági felszereléseit. Háztartástan, életvitel Ismerje a családi munkamegosztást. Tudja a terítés abc-jét. 6.osztály Félévi követelmény Témakörök Tartalmak, tevékenységformák Modellezés, tervezés Egyszerűbb tárgyak felismerése vetületek alapján. Készítsen egy tárgyról egyszerű vetületi ábrázolást. Épített tér és alakítása Legyen tisztába a lakás alapfunkcióival, alaprajzzal. Készítsen lakóház-makettet. Anyagok és alakításuk Ismerje a fa főbb tulajdonságait. A famegmunkálás szerszámai. Fapótlóanyagok. Készítsen egyszerű használati tárgyat fából: fadoboz, madáretető Év végi követelmény Technikai rendszerek Ismerje fel a lakásban működő világítórendszerek fajtáit. Technikatörténet Készítsen tablót a világítás történetéről. Közlekedés Ismerje a jelzőtáblákat, tudja a táblák jelentését.

Háztartástan, életvitel Ismerje a konyhai eszközök, gépek használatát. Tudja a szelektív hulladékgyűjtés feltételeit, lehetőségeit. Technika 7. osztály Félévi követelmény Témakörök Tartalmak, tevékenységformák Modellezés, tervezés Technikai rendszerek Anyagok és alakításuk Balesetvédelem Technikatörténet Közlekedési ismeretek Háztartástan - életvitel Rajzok önálló értelmezése. Vetületi ábrázolás képzése. Géptani elemek jelképes ábrázolása. Alapvetően ismerje a gép fogalmát, részeit, feladatait. Ismerje a belsőégésű motorok fajtáit, működési elvüket. Legyen tisztába a fémek tulajdonságaival, felhasználásával és a korrózióvédelemmel. Ismerje a fémmegmunkálás eszközeit. Ismerje az áramköri jelöléseket. Tudjon egyszerű elektronikai áramköröket olvasni és rajzolni. Készítsen egyszerű áramköri modellt. Év végi követelmény Ismerje a közúti jelzőlámpa vezérlését. (Jelzőlámpa-modell.) Ismerje az elektromos áram veszélyeit. Elsősegélynyújtás áramütés esetén. Készítsen házi dolgozatot két magyar feltaláló munkásságáról. Ismerje az útkereszteződésre vonatkozó elsőbbségi szabályokat. Tudja a biztonságos elindulás szabályait. Tudja az egészséges táplálkozás jelentőségét. Ismerje az élelmiszerek alkotórészeit. Étrend összeállítása táblázat segítségével.

Legyen tisztában a textíliák tisztításával, ápolásával. 8.osztály Félévi követelmény Témakörök Tartalmak, tevékenységformák Modellezés – tervezés Épített és szerelt modellek Energiatermelés Anyagok és alakításuk Balesetvédelem Közlekedési ismeretek Életvitel - háztartástan Pályaorientáció Egy modell rajzának elkészítése axonometrikus ábrázolással. Géptani elemek jelképes ábrázolása. Áramköri jelölések, rajzolási gyakorlat. Ismerje a háztartási közművi rendszereink gazdaságos és biztonságos működtetési szabályait. Környezetvédelem. Ismerje az energiahordozókat és azok környezeti hatásait. Magyarországi erőművek energiatermelés és gazdálkodás. Természetvédelmi szempontok. Készítsen házi dolgozatot a megújuló energiaforrások hasznosításáról. Év végi követelmény Ismerje a lakás elektromos hálózatát, elektromos szerelvényeket. Készítsen önállóan áramköri modelleket. Lámpakapcsolások. Készítsen fémből lámpatestet. Ismerje az elektromos áram élettani hatásait, érintésvédelem. Újraélesztés szabályai. Ismerje a lakó-pihenőövezetre von. Előírásokat. Ismerje a jelzéseket adó járműveket. Ismerje az egyszerű ételkészítési és tartósítási eljárásokat. Ismerje a szenvedélybetegségeket és a védekezést ellenük. Ismerje a pályaválasztással kapcsolatos fogalmakat. Pályaalkalmasság. Kémia 7. osztály TÉMAKÖR TARTALOM I. MINDENNAPI ANYAGAINK A levegő összetétele, levegőszennyező anyagok, szmog, üvegházhatás A víz, természetes vizek és szennyezéseik, desztillált víz, a víz alkotórészei A hidrogén tulajdonságai ( szín, szag, halmazállapot, előállítás, éghetőség) Az oxigén tulajdonságai ( szín, szag, halmazállapot, élettani hatás, előfordulás, kimutatás, előállítás)

Durranógáz Fogalmak: Kémiai változás, fizikai változás Egyesülés, bomlás Exoterm változás, endoterm változás Az égés feltételei, gyors égés, lassú égés, tűzoltás Elem, vegyület, keverék,oldat Oldatok tömegszázalékos összetételének kiszámítása AZ ELSŐ FÉLÉV VÉGE FÉLÉVI KÖVETELMÉNYEK II. ATOMOK ÉS ELEMEK A periódusos rendszer első 20 elemének vegyjele. A mól jelentése. Az atom felépítése. Az első 20 elem elektronszerkezete .A periódusos rendszer felépítése Tájékozódás a periódusos rendszerben( rendszám, periódusszám, főcsoportszám, nemesgázszerkezet, 1 mól atom tömege) III. ELEMEK ÉS VEGYÜLETEK Fémes elem, nemfémes elem. Elemmolekulák: hidrogén, oxigén, klór, nitrogén összegképlete, szerkezeti képlete, az anyagok tulajdonságai Vegyületmolekulák: víz, szén-dioxid, hidrogén-klorid, ammónia összegképlete, szerkezeti képlete, az előző anyagok tulajdonságai Ion, ionvegyületek, a nátrium-klorid IV. KÉMIAI REAKCIÓK: A kémiai reakció fogalma A tömegmegmaradás törvénye Egyszerű kémiai egyenletek írása: hidrogén égése, szén égése, kén égése, magnézium égése, víz bomlása, ammónia keletkezése, nátrium és klór egyesülése Kémiai számítások az előző egyenletek alapján egyenes arányossági következtetéssel Oxidáció, redukció, redoxi reakció fogalma pH skála jelentése, savas,lsemleges, lúgos kémhatás indikátorok színváltozásai( lakmusz, fenolftalein, univerzál indikátor) Sav, bázis, sav-bázis reakció fogalma. Hidrogén-klorid és víz reakciója. Ammónia és víz reakciója Nátrium-hidroxid és sósav reakciója ÉV VÉGE- ÉV VÉGI KÖVETELMÉNYEK Kémia 8. osztály TÉMAKÖR TARTALOM I.) A NEMFÉMES ELEMEK ÉS VEGYÜLETEIK A következő anyagok összegképlete, színe, szaga, halmazállapota, élettani hatása, előfordulása, előállítása, felhasználása, kémiai reakcióik jelölése egyenlettel, egyszerű kémiai számítások: Hidrogén, víz Klór, sósav Oxigén, ózon Kén, kén-dioxid, kénsav Nitrogén, nitrogén-dioxid, salétromsav, királyvíz Foszfor, foszfor-pentaoxid, foszforsav Grafit, gyémánt, ásványi szenek, szén-dioxid, szén-monoxid, szénsav Szilícium, szilícium-dioxid, I. FÉLÉV VÉGE - KÖVETELMÉNY II.) A FÉMES ELEMEK ÉS VEGYÜLETEIK A fémek általános jellemzése, Redukálósor alkalmazása az egyenletek felírásában Nátrium, nátrium-hidroxid, nátrium-klorid, Kálcium, kálcium-karbonát, égetett mész, oltott mész, gipsz Lágy víz, kemény víz, vízlágyítás Alumínium és előállítása Vas és előállítása Fémek korróziója Arany, ezüst,réz, cink jellemzése

III.) HÉKÖZNAPI KÉMIA Megújuló energiaforrások Meg nem újuló energiaforrások, szén, kőolaj, földgáz Tápanyagok:zsírok, olajok, szénhidrátok, fehérjék Építőanyagok Porcelán, üveg Műanyagok Háztartási vegyszerek ÉV VÉGE -KÖVETELMÉNY Természetismeret 5. évfolyam Félévi követelmény Tájékozódás a térképen és a természetben. Az időjárás és az éghajlat. Tudjon tájékozódni a térképen és a természetben, ismerje a fő és mellékvilágtájakat. Tudja használni az arányszámot és a vonalas mértéket. Ismerje fel a domborzati formákat a színek és a magassági számok alapján. Tudja az időjárás és az éghajlat elemeit, jellemezze hazánk éghajlatát. Év végi követelmény Gyümölcseink, zöldségféléink és károsítóik Ismerje a gyümölcsök és zöldségek jellemzőit. Tudja felsorolni és jellemezni károsítóikat. A folyóvizek és a tavak világa A földfelszín változása Ismerje a folyók, tavak keletkezését és az ezekhez kapcsolódó fogalmakat. Legyen tisztában vele, hogy a tiszta víz mindannyiunk számára kincs! Ismerje a hegységek keletkezési folyamatát, felépítő kőzeteit, a szél és a víz felszínformáló munkáját. Tudja ismertetni a síkságok kialakulását, legyen tisztában vele, hogy legértékesebb természeti erőforrásunk a talaj. Ismerje az ember környezet átalakító tevékenységét. Háziállatok Tudja felsorolni és jellemezni a legfontosabb háziállatainkat. Ismerje a házi állatok igényeit, felhasználásuk módjait. Ház körül élő állatok Ház körül élő állatokat tudja felsorolni, a tartásuk legfontosabb jellemzőivel. Madárvédelem jelentősége. Akváriumok és terráriumok jellemzői, jelentőségük az emberi élettérben. Természetismeret 6. évfolyam Félévi követelmény Hazánk erdői Egy fa, egy cserje, egy virágtalan növény bemutatása. Egy növényevő, egy ragadozó, egy ízeltlábú ismertetése. Erdei életközösség, erdők védelmének jelentősége. A Föld bolygó A Föld éghajlata Ismerje a földrajzi fokhálózatot, tudjon a térképen tájékozódni a szélességi és a hosszúsági körök segítségével. Mutassa meg a térképen a kontinenseket és az óceánokat, viszonyítsa egymáshoz nagyságukat. Ismerje a Föld mozgásait, tudjon tájékozódni térben és időben. Ismerje a Föld éghajlati övezeteit, területeit és jellemezze azokat. Lássa meg az

éghajlathoz kapcsolódó összefüggéseket, tudja használni a diagramokat. Év végi követelmény „ Nekem szülőhazám” Tudja elhelyezni Magyarországot a Kárpát-medencében. Ismerje hazánk nagytájainak fő jellegzetességeit, nagyobb városait, legfontosabb természeti értékeit. (Alföld, Kisalföld, Alpokalja, Dunántúli-középhegység, Dunántúli-dombság, Északi-középhegység) Mutassa meg az ezekhez kapcsolódó topográfiai fogalmakat. Legyen tisztában a természet- és környezetvédelem fontosságával! A testek fizikai tulajdonságai - Kölcsönhatások Két – három igaz kijelentést tud mondani a szilárd a folyékony és a légnemű halmazállapot jellemzőiről. Meg tudja mérni különböző tárgyak hosszúságát és a hosszúság mértékét ki tudja fejezni a hosszúság mértékegységeivel. Meg tudja mérni, ki tudja számítani a tanult síkidomok területét és a terület mértékét ki tudja fejezni a terület mértékegységeivel. Meg tudja mérni, ki tudja számítani a tanult testek térfogatát. Tud tömeget mérni és a tömeg mértékét ki tudja fejezni a tömeg mértékegységeivel. Tudja mérni a hőmérsékletet. Tud időtartamot mérni és az időtartam mértékét ki tudja fejezni az időtartam mértékegységeivel. Az anyag belső szerkezete A légnemű, a folyékony, a szilárd halmazállapot jellemzése. Halmazállapot változások a természetben : olvadás és fagyás, párolgás, forrás és lecsapódás. Vizek és vízpartok élővilága Egy mikroszkopikus élőlény, egy növény, egy gerinctelen, egy hal és egy madár bemutatása. Vízszennyezés következményei, vizek védelme. Füves területek élővilága Rétek fajtái, egy fűféle, egy ízeltlábú, egy emlős, egy madár bemutatása. Fogtípusok jellemzői. Füves területek életközössége és védelme. Hazánk nemzeti parkjai. RAJZ 5. osztály Félévi követelmény Kifejezés, képzőművészet. Vizuális kommunikáció. Év végi követelmény Tárgy és környezetkultúra. Irodalmi mű illusztrációja. A tér tagolása: előtér, középtér, háttér. Kiemelés színnel, mérettel, részletezettséggel. Eseménysorok megjelenítése. Képregény készítése. Őskori, ókori művészetek. Műalkotások felismerése a Tér-forma-szín tankönyv képanyagából: szobrászat, festészet, építészet. Térbeli helyzetek, arányok, színviszonyok ábrázolása. Természeti és mesterséges formák elemző rajzi ábrázolása. Főszínek, mellékszínek. Színvázlat készítése: csendélet, őszi vagy téli tájkép festése. Állatábrázolás természeti környezetben. A legjellemzőbb nézetek. Forma és funkció kapcsolata. Formaredukció, a formák leegyszerűsítése, átalakítása. Pozitív és negatív formák. Díszítő elemek tervezése. Farsangi álarcok, dekorációk tervezése a formák leredukálásával.

6. osztály Félévi követelmény Kifejezés, képzőművészet. Vizuális kommunikáció. Év végi követelmény Tárgy és környezetkultúra. Eseménysor megjelenítése képsorozattal. A képzőművészet ágazatai: grafika, festészet, szobrászat, építészet. Ókeresztény, román, gótikus, reneszánsz művészet. Műalkotások felismerése: a Tér-forma-szín tankönyv képanyagából: szobrászat, festészet, építészet. Tagoltabb testes formák megjelenítése. Formaelemzés, tónusfokozatok, önárnyék, vetett árnyék. Beállítások, csendéletek grafikus ábrázolása. Az emberi alak. Az alak vázolása, arányai, térbeli helyzetének és mozgásának felismerése. Mozgásábrázolás. Figurális kompozíciók készítése: álló, ülő és fekvő formák. Illusztrációk készítése. Egy adott tárgy elemzése forma és funkció szempontjából. Az egész és a rész kapcsolata. Új forma tervezése. Dekoratív, absztrakt színkompozíciók készítése szabályos és szabálytalan formák felhasználásával. A színek dekoratív hatása. Színritmus, színdinamika. 7. osztály Félévi követelmény Kifejezés, képzőművészet. Vizuális kommunikáció. Év végi követelmény Tárgy és környezetkultúra. Ember vagy állatfigurák elemző rajzi tanulmányozása: vázolása, arányai, térbeli helyzetek felismerése és mozgások feldolgozása. Barokk, klasszicizmus, romantika, realizmus, impresszionizmus. Műalkotások felismerése a Tér-forma-szín tankönyv képanyagából: szobrászat, festészet, építészet. Szögletes testek, testcsoportok ábrázolása. Rálátás, alálátás, szemmagasság. Belső és külső terek ábrázolása. Vetületi és axonometrikus ábrázolás. Csendélet, tájkép. Önárnyék, vetett árnyék.

Telített, derített és tört színek. Reflexszínek. Vázlatok, részletrajzok, szabásrajzok, megjelenítő ábrák készítése. A forma rajzi értelmezése. 8.osztály Félévi követelmény Vizuális kommunikáció. Év végi követelmény Kifejezés, képzőművészet. Tárgy és környezetkultúra. Perspektivikus, axonometrikus, vetületi ábrázolás. Belső és külső terek perspektivikus ábrázolása. Horizontvonal, látóhatár. Rálátás, alálátás, szemmagasság. Grafikonok, diagramok és felíratok tervezése. Térhatású betűk tervezése. A tér illúzióját keltő ábrázolás. OP-ART kompozíciók tervezése. A színek térhatása. A színek derített és telített árnyalatai. Színkontrasztok. Színreflex. Csendélet, tájkép festése. XX. sz. művészeti irányzatai, a Tér-forma-szín tankönyv képanyagának felismerése. Kortárs művészet. Belső és külső terek ábrázolása. Kollázs, montázs készítése. Várostervezés Gyűjtött képek kompozícióvá rendezése ragasztásos technikával. Testnevelés 5. osztály Félévi követelmény Atlétika - ismerje a futó-, ugróiskola alapvető gyakorlatait ( galoppszökdelés, oldalazó szökdelés, futás sarok- és térdemeléssel, indiánszökdelés, futó-ugrószökdelés ) - ismerje és tudja szabályosan végrehajtani a térdelőrajtot; tudatosuljon, hogy a három vezényszó elhangzásakor milyen mozdulatokat kell végrehajtani ( Rajthoz! Vigyázz! Rajt!) - ismerje a rövid távfutás szakaszait és jelentőségét; - tudja mozgósítani erejét a középtávfutások eredményes végrehajtásához (400m, 800m) - tudja végrehajtani a távolugrást guggoló technikával ugrósávból ugrólábról elrugaszkodva, majd páros lábra, guggolásba érkezve, gyakorolja be a távolugráshoz szükséges roham kialakítását; - sajátítsa el a váltófutást kétkezes váltás technikáját alkalmazva, váltózónában és segédjel segítségével; Teljesítendő szintek: 60m-es síkfutás: fiúknál 11,1mp; lányoknál 11,7mp 400m-es síkfutás fiúknál 1:40mp; lányoknál 1:50mp Cooper futás fiúknál 1920m; lányoknál 1760m Kosárlabda - ismerje a kosárlabda játék alapvető szabályait; - megindulás- megállás belépéssel két ütemben, sarkazás; - kétkezes mellső, felső átadások;

- fektetett dobás egy leütésből; - szlalom labdavezetés helyes technikával Év végi követelmény Torna - tudjon önállóan 6-8 reggeli tornára alkalmas gimnasztikai gyakorlatot végrehajtani; - gurulóátfordulás előre guggolásból guggolásba, terpeszállásból guggolásba, terpeszállásból terpeszállásba; gurulóátfordulás hátra guggolásból guggolásba; - mérlegállás 3 mp-ig; - tarkóállás 3mp-ig - kézen átfordulás oldalra (cigánykerék) - fellendülés kézenállásba bordásfalnál - tudjon a tanult elemekből összefüggő talajgyakorlatot összeállítani; Atlétika - ismerje a futó-, ugróiskola alapvető gyakorlatait ( galoppszökdelés, oldalazó szökdelés, futás sarok- és térdemeléssel, indiánszökdelés, futó-ugrószökdelés ) - ismerje és tudja szabályosan végrehajtani a térdelőrajtot; tudatosuljon, hogy a három vezényszó elhangzásakor milyen mozdulatokat kell végrehajtani ( Rajthoz! Vigyázz! Rajt!) - ismerje a rövid távfutás szakaszait és jelentőségét; - tudja mozgósítani erejét a középtávfutások eredményes végrehajtásához (400m, 800m) - tudja végrehajtani a távolugrást guggoló technikával ugrósávból ugrólábról elrugaszkodva, majd páros lábra, guggolásba érkezve, gyakorolja be a távolugráshoz szükséges roham kialakítását; - sajátítsa el a váltófutást kétkezes váltás technikáját alkalmazva, váltózónában és segédjel segítségével; Teljesítendő szintek: 60m-es síkfutás: fiúknál 11,1mp; lányoknál 11,7mp 400m-es síkfutás fiúknál 1:40mp; lányoknál 1:50mp Cooper futás fiúknál 1920m; lányoknál 1760m 6. osztály Félévi követelmény Atlétika - ismerje a futó-és ugróiskola alapvető gyakorlatait (galoppszökdelés, oldalazó szökdelés, futás sarok-és térdemeléssel, indiánszökdelés, futó-ugró szökdelés) - ismerje és tudja szabályosan végrehajtani a térdelőrajtot; tudatosuljon, hogy a három vezényszó elhangzásakor milyen mozdulatokat kell végrehajtani ( Rajthoz! Vigyázz! Rajt!) - ismerje a rövid távfutás szakaszait és jelentőségét; - tudja mozgósítani erejét a középtávfutások eredményes végrehajtásához (400m, 800m) - tudja végrehajtani a távolugrást guggoló technikával ugrósávból ugrólábról elrugaszkodva, majd páros lábra, guggolásba érkezve, gyakorolja be a távolugráshoz szükséges roham kialakítását; - sajátítsa el a váltófutást kétkezes váltás technikáját alkalmazva, váltózónában és segédjel segítségével; Teljesítendő szintek: 60m-es síkfutás: fiúknál 10,7mp; lányoknál 11,2mp 400m-es síkfutás fiúknál 1:35mp; lányoknál 1:45mp Cooper futás fiúknál 1940m; lányoknál 1770m Kosárlabda - ismerje a kosárlabda játék alapvető szabályait; - megindulás- megállás belépéssel két ütemben, sarkazás; - átadások mozgás közben (kétkezes mellső, felső, pattintott átadás); - folyamatos labdavezetés helyes technikával (magas, mély, szlalom labdavezetés)

- fektetett dobás végrehajtása labdavezetésből; Év végi követelmény Torna - tudjon önállóan 6-8 reggeli tornára alkalmas gimnasztikai gyakorlatot végrehajtani; - gurulóátfordulás előre guggolásból guggolásba, terpeszállásból guggolásba, terpeszállásból terpeszállásba; gurulóátfordulás hátra guggolásból guggolásba; - repülő gurulóátfordulás; - mérlegállás 3 mp-ig; - tarkóállás 3mp-ig - kézen átfordulás oldalra (cigánykerék) - fellendülés kézenállásba bordásfalnál - zsugorfejenállás ill. fejenállás bordásfalnál; - tudjon a tanult elemekből összefüggő talajgyakorlatot összeállítani; Atlétika - ismerje a futó-és ugróiskola alapvető gyakorlatait (galoppszökdelés, oldalazó szökdelés, futás sarok-és térdemeléssel, indiánszökdelés, futó-ugró szökdelés) - ismerje és tudja szabályosan végrehajtani a térdelőrajtot; tudatosuljon, hogy a három vezényszó elhangzásakor milyen mozdulatokat kell végrehajtani ( Rajthoz! Vigyázz! Rajt!) - ismerje a rövid távfutás szakaszait és jelentőségét; - tudja mozgósítani erejét a középtávfutások eredményes végrehajtásához (400m, 800m) - tudja végrehajtani a távolugrást guggoló technikával ugrósávból ugrólábról elrugaszkodva, majd páros lábra, guggolásba érkezve, gyakorolja be a távolugráshoz szükséges roham kialakítását; - sajátítsa el a váltófutást kétkezes váltás technikáját alkalmazva, váltózónában és segédjel segítségével; Teljesítendő szintek: 60m-es síkfutás: fiúknál 10,7mp; lányoknál 11,2mp 400m-es síkfutás fiúknál 1:35mp; lányoknál 1:45mp Cooper futás fiúknál 1940m; lányoknál 1770m 7. osztály Félévi követelmény Atlétika - ismerje a futó-és ugróiskola alapvető gyakorlatait (galoppszökdelés, oldalazó szökdelés, futás sarok-és térdemeléssel, indiánszökdelés, futó-ugró szökdelés) - ismerje és tudja szabályosan végrehajtani a térdelőrajtot; tudatosuljon, hogy a három vezényszó elhangzásakor milyen mozdulatokat kell végrehajtani ( Rajthoz! Vigyázz! Rajt!) - ismerje a rövid távfutás szakaszait és jelentőségét; - tudja mozgósítani erejét a középtávfutások eredményes végrehajtásához (400m, 800m) - tudja végrehajtani a távolugrást guggoló technikával ugrósávból ugrólábról elrugaszkodva, majd páros lábra, guggolásba érkezve, gyakorolja be a távolugráshoz szükséges roham kialakítását; - sajátítsa el a váltófutást kétkezes váltás technikáját alkalmazva, váltózónában és segédjel segítségével; Teljesítendő szintek: 60m-es síkfutás: fiúknál 10,5mp; lányoknál 11,0mp 800m-es síkfutás fiúknál 3:50mp; lányoknál 4:05mp Cooper futás fiúknál 2080m; lányoknál 1780m Kosárlabda - ismerje a kosárlabda játék alapvető szabályait; - megindulás- megállás belépéssel két ütemben, sarkazás;

- ismerje a védőmunka alapvető technikája; - átadások mozgás közben (kétkezes mellső, felső, pattintott átadás); - folyamatos labdavezetés helyes technikával (magas, mély, szlalom labdavezetés) - kapott labdával fektetett dobás végrehajtása leütés nélkül; Év végi követelmény Torna - tudjon önállóan 10 reggeli tornára alkalmas gimnasztikai gyakorlatot végrehajtani; - gurulóátfordulás előre guggolásból guggolásba, terpeszállásból guggolásba, terpeszállásból terpeszállásba; gurulóátfordulás hátra guggolásból guggolásba; - repülő gurulóátfordulás; - mérlegállás 3 mp-ig; - tarkóállás 3mp-ig - kézen átfordulás oldalra (cigánykerék) - fejenállás; - kézenállás; - tudjon a tanult elemekből összefüggő talajgyakorlatot összeállítani; Atlétika - ismerje a futó-és ugróiskola alapvető gyakorlatait (galoppszökdelés, oldalazó szökdelés, futás sarok-és térdemeléssel, indiánszökdelés, futó-ugró szökdelés) - ismerje és tudja szabályosan végrehajtani a térdelőrajtot; tudatosuljon, hogy a három vezényszó elhangzásakor milyen mozdulatokat kell végrehajtani ( Rajthoz! Vigyázz! Rajt!) - ismerje a rövid távfutás szakaszait és jelentőségét; - tudja mozgósítani erejét a középtávfutások eredményes végrehajtásához (400m, 800m) - tudja végrehajtani a távolugrást guggoló technikával ugrósávból ugrólábról elrugaszkodva, majd páros lábra, guggolásba érkezve, gyakorolja be a távolugráshoz szükséges roham kialakítását; - sajátítsa el a váltófutást kétkezes váltás technikáját alkalmazva, váltózónában és segédjel segítségével; Teljesítendő szintek: 60m-es síkfutás: fiúknál 10,5mp; lányoknál 11,0mp 800m-es síkfutás fiúknál 3:50mp; lányoknál 4:05mp Cooper futás fiúknál 2080m; lányoknál 1780m 8.osztály Félévi követelmény Atlétika - ismerje a futó-és ugróiskola alapvető gyakorlatait (galoppszökdelés, oldalazó szökdelés, futás sarok-és térdemeléssel, indiánszökdelés, futó-ugró szökdelés) - ismerje a vágtafutás és a tartós futás technikájának alapvető eltéréseit; - ismerje és tudja szabályosan végrehajtani a térdelőrajtot; tudatosuljon, hogy a három vezényszó elhangzásakor milyen mozdulatokat kell végrehajtani (Rajthoz! Vigyázz! Rajt!) - ismerje a rövid távfutás szakaszait és jelentőségét; - tudja mozgósítani erejét a középtávfutások eredményes végrehajtásához (400m, 800m) - tudja végrehajtani a távolugrást guggoló technikával ugrósávból ugrólábról elrugaszkodva, majd páros lábra, guggolásba érkezve, gyakorolja be a távolugráshoz szükséges roham kialakítását; - sajátítsa el a váltófutást kétkezes váltás technikáját alkalmazva, váltózónában és segédjel segítségével; Teljesítendő szintek: 60m-es síkfutás: fiúknál 10,2mp; lányoknál 10,8mp 800m-es síkfutás fiúknál 3:40mp; lányoknál 3:55mp Cooper futás fiúknál 2150m; lányoknál 1790m

Kosárlabda - ismerje a kosárlabda játék alapvető szabályait; - megindulás- megállás belépéssel két ütemben, sarkazás; - ismerje a védőmunka alapvető technikája; - átadások mozgás közben (kétkezes mellső, felső, pattintott átadás); - folyamatos labdavezetés helyes technikával (magas, mély, szlalom labdavezetés) - oldalról érkező labdával fektetett dobás egy labdaleütéssel; Év végi követelmény Torna - tudjon önállóan 10 reggeli tornára alkalmas gimnasztikai gyakorlatot végrehajtani; - gurulóátfordulás előre guggolásból guggolásba, terpeszállásból guggolásba, terpeszállásból terpeszállásba; gurulóátfordulás hátra guggolásból guggolásba; - repülő gurulóátfordulás; - mérlegállás 3 mp-ig; - tarkóállás 3mp-ig - kézen átfordulás oldalra (cigánykerék) - fejenállás; - kézenállás; - tudjon a tanult elemekből összefüggő talajgyakorlatot összeállítani; Atlétika - ismerje a futó-és ugróiskola alapvető gyakorlatait (galoppszökdelés, oldalazó szökdelés, futás sarok-és térdemeléssel, indiánszökdelés, futó-ugró szökdelés) - ismerje és tudja szabályosan végrehajtani a térdelőrajtot; tudatosuljon, hogy a három vezényszó elhangzásakor milyen mozdulatokat kell végrehajtani ( Rajthoz! Vigyázz! Rajt!) - ismerje a rövid távfutás szakaszait és jelentőségét; - tudja mozgósítani erejét a középtávfutások eredményes végrehajtásához (400m, 800m) - tudja végrehajtani a távolugrást guggoló technikával ugrósávból ugrólábról elrugaszkodva, majd páros lábra, guggolásba érkezve, gyakorolja be a távolugráshoz szükséges roham kialakítását; - sajátítsa el a váltófutást kétkezes váltás technikáját alkalmazva, váltózónában és segédjel segítségével; Teljesítendő szintek: 60m-es síkfutás: fiúknál 10,5mp; lányoknál 11,0mp 800m-es síkfutás fiúknál 3:50mp; lányoknál 4:05mp Cooper futás fiúknál 2080m; lányoknál 1780m Magyar nyelv 5. osztály Félévi követelmény I. A kommunikáció A hangsúlyozás, dallam, tempó és szünettartás szerepe a beszédben. Alapismeretek a kommunikáció tényezőiről: feladó, címzett, üzenet, kód, csatorna. A kapcsolatfelvétel, a megszólítás, a köszönés, a kérdés különféle formáinak ismerete. A testbeszéd fő formáinak: arcjáték, gesztus, testhelyzet, távolságtartás, szemkontaktus szerepe. A testbeszéd elemeinek kapcsolata a nyelvi kifejezőeszközökkel. II. Hang és betű A hangok, a beszédhangok keletkezése, a hangképzési folyamat. A hang és a betű megkülönböztetése. Hang- betű- írásjegy. A beszélőszervek és működésük. Beszédhangok csoportosítása: magán- és mássalhangzók. A rövid és hosszú magánhangzók; az ajakkerekítéses és ajakréses magánhangzók; magas és mély magánhangzók.

A magánhangzótörvények (hangrendtörvény, illeszkedés). Az ábécé és a betűrend. A mássalhangzók csoportosítása jegyeik és időtartamuk szerint. Zöngés és zöngétlen mássalhangzók. A mássalhangzótörvények (részleges hasonulás, teljes hasonulás, összeolvadás, egyéb msh. törvények). Hangtörvények a hangok között, a beszédben létrejövő törvényszerűségek. Év végi követelmény III. A magyar helyesírás Helyesírási alapelveink: - a kiejtés elve, - a szóelemzés elve, - a hagyomány elve, - az egyszerűsítés elve. Az elválasztás. Az egyszerű és összetett szavak elválasztása. Különböző műfajú szövegek olvasása. A szövegfeldolgozási algoritmus megismerése. A mássalhangzótörvények helyesírási kérdései, a helyesírási alapelvek. A magyar helyesírás szabályai című mű megismerése. IV. A szavak alakja és szerkezete Egy-, többjelentésű és azonos alakú szavak; hasonló alakú szavak; rokon értelmű szavak és kifejezések. Szólások és közmondások. Az ellentétes jelentésű szavak. A hangutánzó és a hangulatfestő szavak. A szavak szerkezete: az egyszerű és az összetett szavak; a toldalékos szavak. V. Kommunikációtörténet Őseink beszéde. Hogyan beszél az emberiség? Hogyan ír az emberiség? 6. osztály Félévi követelmény A kommunikáció A nyelvi és nem nyelvi kifejezőeszközök tudatos alkalmazása. A testbeszéd önkéntelen és szándékos gesztusai. Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás. Véleménynyilvánítás. Vita. A beszédhelyzethez (szándék, címzett, tartalom) és a nyelvi illem alapvető szabályaihoz alkalmazkodó beszédmód a kommunikáció iskolai helyzeteiben. Szófajok A szófajok kialakulása. A magyar nyelv szófaji rendszere. Szavak szófajának felismerése, megnevezése szövegben (ige, főnév, melléknév, számnév, névmás, igenév, viszonyszó, mondatszó). A szófajok jelentéstani és alaktani jellegzetességeinek ismerete. Az ige: Az ige jelentése, az igékhez járuló ragok, a ragozott igealakok helyesírása. Az igemódok és igeidők kapcsolata. Az ikes igék helyes használata. Az igékhez kapcsolódó helyesírási problémák megbeszélése, nyelvhelyességi problémák tisztázása. A helyesírási szabálygyűjtemények tudatos használata. A névszók: -A főnév: A tulajdonnév és a köznév. (A személynevek, állatnevek, földrajzi nevek, csillagnevek, intézménynevek, márkanevek, kitüntetések, címek helyesírása.) A szófajok helyesírására, helyes használatára vonatkozó szabályok ismerete és alkalmazása szóbeli és/vagy írásbeli nyelvhasználat során. -A melléknév fogalma, szerepe, fokozása, jelentésárnyalatai. -A számnév fogalma, fajtái. A kifejezőképesség fejlesztése a szófajtani ismeretek felhasználásával.

Év végi követelmény - A névmások fajtáinak megismerése. A nyelvi elemzési készség és a rendszerező képesség fejlesztése, a nyelvtani fogalmak tudatos használata. A névszókhoz járuló jelek: a többes szám jele, a birtokos személyjelek, egyéb névszókhoz járuló jelek. Az igenevek: A főnévi igenév személyragozása, a melléknévi igenév fajtái, a határozói igenév. A határozószók: Használata és helyesírása. A viszonyszók: A névelő, a névutó, a kötőszók, az igekötők, a segédigék, a módosítószók helyes használata. A nyelvi eszközök (határozószók, viszonyszók) alkalmazása szóbeli és írásbeli nyelvhasználatban. A mondatszók A 6. osztályban tanult szófajtani, alaktani és jelentéstani ismeretek rendszerezése. A helyesírási szabályok alkalmazása írásbeli tevékenységek során. Szövegértés gyakorlása különböző szövegtípusokon. 7. osztály Félévi követelmény I. Kommunikáció A kommunikáció tényezői. Tudja az írásbeli és a szóbeli közlésmódok különbségét. A testbeszéd. Metakommunikáció, gesztusok szerepe. A hétköznapi és irodalmi kommunikáció sajátosságai, különbségei. Az áttételes jelentések felismerése, használata. II. A szöveg A szövegek kommunikációs szempontú csoportosítása. A szöveg kommunikációs szerepe. Verbális, nem verbális szövegek. A szöveg szerkezete, általános tagolása. A szövegösszetartó erők. III. Az egyszerű mondat szerkezete A mondat fogalma. A mondat fajtái szerkezetük szerint: egyszerű és összetett. Az egyszerű mondat: - tagolatlan mondat - tagolt mondat: a./ teljes: tő vagy bővített b./ hiányos Az egyszerű mondatok a beszélő szándéka szerint, a mondatok hanglejtése, logikai minősége. Az egyszerű mondat helyesírása, a mondatvégi írásjelek. A mondatrészek: A, Á, T, H, J. Az alany és az állítmány a mondat fő részei. A predikatív (alany-állítmányi) szerkezet. A hozzárendelő szószerkezet. Az állítmány szófaja, fajtái: igei, névszói, névszói-igei. Az alany szófaja, fajtái: határozott, határozatlan, általános. Az alany, állítmány egyeztetése. A bővítmények. Az alárendelő szószerkezet, és a mellérendelő szószerkezet megkülönböztetése, felismerése. A tárgy, a tárgy szófaja és alakja. A tárgy fajtái: határozott, határozatlan. A tárgyas szószerkezet. Év végi követelmény (III. Az egyszerű mondat szerkezete – a témakör folytatása) Határozók, határozós szintagmák (szószerkezetek) a mondatban. A határozók fajtái, kifejezőeszközei, jelölésük az ágrajzban.

- helyhatározó és képes helyhatározó, helyhatározós és képes helyhatározós szintagmák - idő-és számhatározó, idő-és számhatározós szintagmák - mód-és állapothatározó, mód-és állapothatározó szintagmák - eszköz-és társhatározó, eszköz-és társhatározó, szintagmák - ok-és célhatározó, ok-és célhatározó szintagmák - állandó határozó, állandó határozós szintagmák - ritkábban használt határozók és határozós szintagmák: eredet-, eredmény-, fok-, mérték-, hasonlító határozó Jelzők, a jelzős szószerkezetek, a jelzők fajtái, kifejezőeszközei, jelölésük elemzéskor: - a minőségjelző és a minőségjelzős szószerkezet, - a mennyiségjelző és a mennyiségjelzős szószerkezet, - a birtokos jelző és a birtokos jelzős szószerkezet, - az értelmező jelző és az értelmező jelzős szószerkezet. 8. osztály Félévi követelmény I. Az összetett mondat Az összetett mondat szerkezete, a tagmondatok sorrendje. A mellérendelő összetett mondat fajtáinak felismerése, ilyen típusú mondatok alkotása. Az alárendelő összetett mondat fajtáinak felismerése, ilyen mondatok alkotása és ábrájuk jelölése A főmondat és mellékmondat fogalma, az utalószó és a kötőszó szerepe. Az összetett mondatok központozása: a mondatközi (vessző, pontosvessző, kettőspont) és a mondatvégi írásjelek használata. A szó szerinti és a tartalom szerinti idézés helyes írásmódja. A többszörösen összetett mondatok felismerése és a mondat ábrájának leírása. II. Kommunikáció Az alapvető tömegkommunikációs műfajok (hír, tudósítás, kommentár, interjú, riport, kritika, cikk) sajátosságainak ismerete. Hír, tudósítás, interjú, riport írása. III. Szövegértés A szövegelemzés alapvető eljárásainak önálló alkalmazása: a lényeg kiemelése, adatkeresés, ok-okozati kapcsolatok felfedezése, vázlatkészítés. Év végi követelmény I. A szöveg szerkezete A szöveg mikroszerkezetével kapcsolatos fogalmak ismerete: mondatszöveg, mondategész, mondategység, szabad mondat. II. A szóalkotás Az alárendelő szóösszetételek fajtái és helyesírásuk. A mellérendelő szóösszetételek fajtái és helyesírásuk. A szóképzés fogalma, és leggyakoribb képzőinek az ismerete. A ritkábban használt szóalkotási módok felismerése: szóelvonás, szóvegyülés, mozaikszó-alkotás. III. A magyar nyelv története A nyelvrokonság fogalma. Szókincsünk ősi elemeinek, idegen szavaknak és jövevényszavaknak az ismerete, megkülönböztetése. Az idegen szavak megítélése a mai magyar nyelvben. IV. Hivatalos szövegek Kérvény írása, postautalvány és megrendelőlap kitöltése. Jegyzőkönyv, elismervény, nyugta, szerződés szövegének megismerése. V. A magán- és közéleti kommunikáció Hagyományos és új típusú önéletrajz írása. TÖRTÉNELEM

5. OSZTÁLY Félévi követelmény Élet az őskorban -Hogyan élt az őskori ember? gyűjtögetés, vadászat, halászat, munkamegosztás, földművelés, állattenyésztés, mesterségek, az első földművelő közösségek, mágia Hol rejtőzik a múlt? A történelem forrásai, régészet, időszámítás, a történelem korszakai Az ókori Kelet Mezopotámia Tigris, Eufrátesz, öntözéses földművelés, városállam, Hammurapi, birodalom, ékírás Az Egyiptomi Birodalom Nílus, öntözéses földművelés, a társadalom rétegei, piramis, múmia, többistenhit, szobrászat A Távol- Kelet Az ókori India monszun, hindu vallás, lélekvándorlás, Indus, Ganges Kína Árasztásos földművelés, Nagy fal, az ókori kínai találmányok Hogyan írtak az ókori Keleten? ékírás, hieroglifák, hangjelölő írás Az „ígéret földje” Biblia, Ószövetség, egyistenhit, özönvíz, Jeruzsálem, Ádám, Éva, Noé, Mózes, Salamon, Dávid Év végi követelmény Az ókori Görögország Istenek és hősök Balkán-félsziget, mítosz, többistenhit, Olümposz, Zeusz, Pallasz Athéné, Poszeidon, Héra, kereskedelem, városállam, Olümpia Athén és Spárta athéni demokrácia, népgyűlés, démosz, Spárta, a katonaállam A görög-perzsa háborúk a marathoni csata története, Kr.e.490, Xerxész, Leonidász, Thermophülai-szoros Periklész korának műveltsége: színház, Akropolisz, Hérodotosz Nagy Sándor birodalma Perzsa Birodalom, Alexandria, összgörög szövetség Az ókori Róma -A város alapítása Kr.e.753, Romulus, latinok, királyság, szenátus Köztársaság, népgyűlés, konzul -A pun háborúk Karthágó, Hannibál, provincia, punok, csapóhíd -A köztársaság gondjai A császárság a parasztok tönkrementek, gyengülő hadsereg, politikusok ellentétei, rabszolgafelkelés, gladiátor, Spartacus császár, teljhatalom, zsoldoshadsereg, Julius Caesar, Augustus -A Római Birodalom Az „Örök Város”, Róma a provinciák, limes, latin nyelv és írás Róma híres épületei: Colosseum, Forum Romanum, amfiteátrum, jogtudomány, Cicero -Pannónia provincia légió, limes, Aquincum, Augustus -A kereszténység kialakulása és elterjedése a birodalomban

keresztény, Újszövetség, Megváltó, evangélium, apostol, Betlehem, Jézus, Mária, József, vallás, egyház, pap, püspök, pápa -Róma bukása barbár, hunok, népvándorlás, Kr. u. 476 A magyar nép őstörténete -A magyar nép születése, vándorlás a szteppéken finnugor, őshaza, Urál, nomád pásztorkodás, nagycsalád, nemzetség, törzs, táltos,Volga, Káma A vérszerződés, honfoglalás Levédia, Etelköz, törzsszövetség, fejedelem, Álmos, Árpád, Vereckei-hágó, Kárpát- medence, honfoglalás 6. OSZTÁLY • Félévi követelmény • • • Képek a középkori Európa életéből • -Európa új arca: • középkor; germánok; feudalizmus; zsinat; pátriárka • -Az uradalom: • földesúr; jobbágy; uradalom; majorság; jobbágytelek; robot; terményadó; nyomásos gazdálkodás; ugar; nehézeke; önellátó gazdálkodás • -A középkori keresztény egyház és kultúra: • plébános; püspök; érsek; pápa, tized; szerzetes; kolostor; szent; legenda; ereklye; eretnek; kódex; román stílus; gótika; humanizmus és a reneszánsz • -A nyugati keresztény császárság: • császár; hűbérúr; hűbéres; hűbéri lánc; Nagy Károly • -A lovagság és a lovagi élet • -A török támadása (1453) • Magyarország az Árpádok idején • -A kalandozások • -A keresztény magyar állam megalapítása: • Géza fejedelem; Vajk; Gizella; vármegye; püspökség; érsekség; tized; Koppány; Szent István; Imre herceg; Vazul; 1000; Esztergom • -(Szent) László és Könyves Kálmán királysága • -III. Béla és II. András kora: • kancellária; oklevél; bárók; Aranybulla; Anonymus • -A tatárjárás: • kán; kunok; IV. Béla, Julianus; Muhi • -A második honalapítás: • telepesek; III. András; 1301 Év végi követelmény A virágzó középkor Magyarországon -I. Károly országa: bandérium; aranyforint; kapuadó; árumegállító jog; Visegrád -Nagy Lajos: kilenced; ősiség; úriszék; pallosjog; 1351 -Hunyadi János, a törökverő: hosszú hadjárat; kormányzó; Dugovics Titusz; Nándorfehérvár -Hunyadi Mátyás: fekete sereg; füstadó; rendkívüli hadiadó; Beatrix; corvina -A mohácsi vész Az újkor kezdetén -Fölfedezők és hódítók, a fölfedezések hatása:

Kolumbusz; Amerigo Vespucci; Magellán; 1492 -Reformáció és katolikus megújulás: Luther; Kálvin; Loyolai Szent Ignác -Forradalom Angliában: parlament; vasbordájúak; alkotmányos királyság; Cromwell Magyarország az újkor kezdetén -Az ország három részre szakadása: hódoltság; Erdélyi Fejedelemség; királyi Magyarország -A végvári hősök: Dobó István; Zrínyi Miklós -Bocskai István Habsburg-ellenes harca -A török kiűzése Magyarországról (1686) -A Rákóczi-szabadságharc (1703-1711): kurucok; labancok; szécsényi országgyűlés; Bercsényi Miklós; Esze Tamás; Bottyán János; ónodi országgyűlés; trónfosztás; szatmári béke 7. OSZTÁLY FÉLÉVI KÖVETELMÉNY A polgári átalakulás kora -Amerikai függetlenségi háború: 13 gyarmat; bostoni teadélután; George Washington; Függetlenségi nyilatkozat; 1776. július 4. – a függetlenség napja -A felvilágosodás legfontosabb gondolatai, képviselői -A francia forradalom története (1789- 1794): a három rend; XVI. Lajos, labdaházi eskü; 1789. július 14. – Bastille lerombolása; Emberi és polgári jogok nyilatkozata; jakobinus terror; Robespierre -Napóleon uralkodásának jellemzői: hadjáratok; Lipcse; Waterloo; Szent Szövetség -Forradalom az iparban és a mezőgazdaságban: vetésforgó; gőzgép; szabad versenyes kapitalizmus; James Watt; Fulton; Stephenson; Morse -Változások a társadalomban A XVIII és XIX. század első felének Magyarországa -Mária Terézia uralkodása, rendeletei: úrbéri rendelet; kettős vámrendelet; oktatási rendelet; felvilágosult önkényuralom -A kalapos király, II. József rendeletei: jobbágyrendelet; türelmi rendelet; nyelvrendelet -Széchenyi István, a legnagyobb magyar, elméleti és gyakorlati munkái -Széchenyi és Kossuth programjának összehasonlítása: Pesti Hírlap; Védegylet; érdekegyesítés; közteherviselés; önkéntes és kötelező örökváltság Év végi követelmény Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc -1848. március 15. eseményei: Fiatal Magyarország; 12 pont; polgári forradalom; első felelős kormány; Batthyány Lajos gróf; sajtószabadság Az első támadás az alkotmányos Magyarország ellen: jobbágyfelszabadítás; nemzetőrség; népképviselet; Pákozd; Jellasics; Országos Honvédelmi Bizottmány; második bécsi forradalom -Tavaszi hadjárat és az orosz beavatkozás-vereség: Klapka György; Isaszeg; Függetlenségi Nyilatkozat; 1849. április 14.; Habsburg-ház trónfosztása; Buda felszabadulása; I. Miklós orosz cár; Haynau; Segesvár; Világos; 1849. augusztus 13. -Önkényuralom és az ellenállás formái: 1849. október 6.; Haynau rémuralma; Bach-rendszer; passzív ellenállás; Deák Ferenc

A nemzetállamok kora -Az olasz és a német egység kialakulása -A technika és a művészetek fejlődése, találmányok a századfordulón: elektromosság; Edison; Bell; a fonográf; Remington; Zeppelin; Benz; Zeppelin; Wright-fivérek A dualizmus kora Magyarországon -Az osztrák–magyar kiegyezés létrejötte (1867) -A dualizmus rendszere -Változások a gazdaságban és a társadalomban a XIX. század második felében Az első világháború -A „nagy háború” okai -A világháború szakaszai (1914-1918): keleti front; nyugati front; déli front; villámháború; állóháború; gépfegyver; Ferenc Ferdinánd; 1914. június 28.; Szarajevó; blokád; tengeralattjáró; harci gáz; repülőgép; léghajó; tank; Verdun -Magyaroszág részvétele a háborúban 8. OSZTÁLY Félévi követelmény I. A világ az 1920-as és az 1930-as években - Békekonferencia, Népszövetség Clemenceau Párizs, Lengyelország, Csehszlovákia, Szerb–Horvát–Szlovén Királyság, Románia 1919 világhatalom, parlamenti demokrácia, fasiszta párt, náci párt, pártállam, Mussolini, Róma; kommunista, Szovjetunió, proletárdiktatúra, személyi kultusz, tervgazdálkodás Lenin, Sztálin, - nemzetiszocialista, fajelmélet, antiszemitizmus, koncentrációs tábor, diktátor Hitler 1933 Németország II. Magyarország a két világháború között -őszirózsás forradalom, Magyar Nemzeti Tanács, földosztás, Kommunisták Magyarországi Pártja, Tanácsköztársaság, Forradalmi Kormányzótanács, IV. Károly, Károlyi Mihály, Kun Béla, 1918. november 16., 1919. március 21 -fehérterror, koalíciós kormány, kormányzó, revízió, irredentizmus Horthy Miklós Párizs, Trianon 1919. ősz, 1920. március 1. pengő, kisantant, Egységes Párt Bethlen István Független Kisgazdapárt, Szociáldemokrata Párt, Nemzeti Munkaterv, nyilasok, Gömbös Gyula, Szálasi Ferenc 1930. szeptember 1. -első bécsi döntés, második bécsi döntés Teleki Pál Szlovákia, Kárpátalja, Észak-Erdély, Délvidék 1938, 1940 III. A második világháború - Molotov–Ribbentrop-paktum, második világháború, furcsa háború, Maginot-vonal, Barbarossa-terv Winston Churchill, 1939. szeptember 1. - Vörös hadsereg, Wehrmacht, Atlanti Charta, Egyesült nemzetek nyilatkozata - Zsukov, Rommel, Montgomery - 1941. június 22., 1941. december 7, Leningrád, Moszkva, Pearl Harbor, Midway-szigetek, Sztálingrád, , gettó, partizánmozgalom, Auschwitz, D-nap, radar, T–31-es, Katyusa 1944. június 6., Szicília, Normandia - V–1, V–2, kamikaze, atomfegyver, nürnbergi per, 1945. május 9. 1945. szeptember 2. Teherán, Jalta, Potsdam, Ardennek, Hirosima, Nagaszaki Év végi követelmény Magyarország részvétele a háborúban - munkaszolgálatos, hintapolitika, 2. magyar hadsereg, hintapolitika Teleki Pál, Bárdossy László, Kállay Miklós, -1941. június 27., 1944. március 19, Don-kanyar 1941. április 11., T: Jugoszlávia, Délvidék, Bácska -sárga csillag, deportálás, gettó, Szálasi Ferenc, Bajcsy-Zsilinszky Endre 1944. október 15.

IV. A globalizálódó világ -Egyesült Nemzetek Szervezete, kitelepítések, szuperhatalom, hidegháború, Marshall-segély blokád, megszállási övezetek, NATO, pártállami rendszer, áruhiány, hiánygazdaság -hidegháború, koreai háború, vietnami háború; kubai rakétaválság, atomháború, berlini fal -harmadik világ, erőszakmentes ellenállás, zsidó állam, Gandhi, Mao Ce-Tung CIA, gerilla -Varsói Szerződés, emberarcú szocializmus, áruhiány, Brezsnyev-doktrína, szabad választások, Európai Unió, euro, Európai Parlament, Hruscsov, Gorbacsov, 1953, 1956, 1968 V. Hazánk a XX. század második felében - malenkij robot, Ideiglenes Nemzetgyűlés, Ideiglenes Nemzeti Kormány, infláció, forint, Magyar Kommunista Párt, Szociáldemokrata Párt, Nemzeti Parasztpárt,Kéthly Anna, Tildy Zoltán, Nagy Ferenc- Baloldali Blokk, szalámitaktika, Magyar Dolgozók Pártja, egypárti diktatúra, Rákosi Mátyás - tervgazdálkodás, államosítás, kollektivizálás, kötelező beszolgáltatás, kulák, téesz, koncepciós perek, Rajk-per, Államvédelmi Hatóság, Mindszenty József, Nagy Imre, Gerő Ernő, 1956. október 23, lyukas nemzetiszín zászló, Sztálin-szobor, Magyar Rádió, Molotov-koktél - munkásőrség, Kommunista Ifjúsági Szövetség, Kádár-korszak, Hazafias Népfront, úttörőmozgalom, Kádár-rendszer, „legvidámabb barakk”, VI. Állampolgári ismeretek - -demokratikus állam, állampolgár, állampolgári jogok és kötelességek, alkotmány - -törvényhozás, végrehajtás, igazságszolgáltatás, országgyűlés, köztársasági elnök, kormány, bíróság, ügyészség -választójog, népszavazás, választott képviselők, nyilvánosság, média, diákönkormányzat Magyar irodalom 5. OSZTÁLY Félévi követelmény Ritmusos játékok – játékos ritmusok -A ritmus -A mondóka, népi játék, találós kérdés, közmondás, szólás, népdal jellemzői -Az ütemhangsúlyos verselés ritmusának ismerete. A hangsúlyos és a hangsúlytalan szótag megkülönböztetése -A gyakori rímfajták (páros, kereszt-, bokor-, ölelkező, félrím) ismerete, a tiszta rím és az asszonánc -Az időmértékes verselés, a rövid és a hosszú szótag megkülönböztetése -Tudja önállóan elmondani az alábbiakat (memoriterek): Petőfi Sándor: Befordultam a konyhára… két találós kérdés, két közmondás, két szólás Mesék bűvöletében -A népmese és a műmese, a verses és a prózai forma közötti különbség felismerése -Az állatmese, a tréfás mese, csalimese, tündérmese műfaji sajátosságának ismerete, egy-egy példa felsorolása, cselekményük tömör összefoglalása -A mesei jellemzők, motívumok, meseformulák (mesekezdet, mesezárás, állandó kifejezések, meseszámok, átváltozások, eszközök, tárgyak, ismétlődő tettek, cselekedetek, szereplők, helyszínek) -Elbeszélő fogalmazás írása Év végi követelmény Petőfi Sándor: János vitéz -Petőfi Sándor pályaképe -A mű keletkezése, cselekménye, szerkezeti felépítése -Az elbeszélő költemény jellemzői -A hasonlat, a megszemélyesítés és metafora, s néhány nyelvi alakzat (megszólítás, felkiáltás, kérdés, felsorolás, ismétlés) felismerése -A meseszerű és a valós elkülönítése az elbeszélő költeményben -Az elbeszélés és leírás jellemzőinek ismerete

-Tudja önállóan elmondani az alábbiakat (memoriterek): • Petőfi:Sándor: János vitéz 1. fejezet, 4.fejezet 8-9-10. vsz. Múltunk a mítoszokban -A mítoszok és a mitológia fogalma, a mítosz műfaji jellemzői -A mítosz és a mese megkülönböztetése -Három mítosz ismerete (Prométheusz, Parisz ítélete, A küklopsz barlangjában) A Biblia világa -A Biblia, Ószövetség-Újszövetség, evangélium, próféta, szállóige -A világteremtése, A vízözön története, Jézus, az ember fia c. bibliai történetek ismerete Az emberek világa -A tájleíró költemény, az életkép, a regény műfaji jellemzői -Az alkotások műfaji sajátosságainak felismerése az alábbi versekben: Petőfi Sándor: Az alföld, István öcsémhez, Egy estém otthon, Arany János: Családi kör -Tudja önállóan elmondani (memoriter) Petőfi Sándornak Az alföld c. versét -Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk: -A mű cselekménye, szerkezete, a szereplők cselekedeteinek, jellemének megértése 6. osztály Félévi követelmény Monda, rege, ballada A szóbeli közlés jellemzői. Ősköltészet: munkadalok, mondókák, kiszámolók, játékdalok, találós kérdések, közmondások, varázsénekek. A monda műfaji jellemzői, néhány mondatípus (hiedelemmonda, történeti monda, eredetmonda, helyi monda). A rege műfaji jellemzői. Hősi ének, motívum. A monda és a mese műfaji jellemzőinek megkülönböztetése. Monda írása megadott motívumra (elbeszélés leírással, párbeszéddel). A ballada műfaji jellemzői (népballada, műballada). Az időmértékes verselés, a leggyakoribb verslábak. Szóképek, nyelvi alakzatok. A románc ismertetőjegyei (Vörösmarty Mihály: Szép Ilonka) Tudja önállóan elmondani az alábbiakat (memoriterek): - Arany János: Rege a csodaszarvasról (legalább 6 versszak a műből) - Kőmíves Kelemenné (balladarészlet-36sor) - Arany János: A walesi bárdok - Arany János: Mátyás anyja Arany János: Toldi Arany János pályaképe. A Toldi forrásai. Fogalmak: elbeszélő költemény, előhang, mottó. Az epikus művek szerkezeti egységei és jellemzőik. A mű cselekménye és szerkezete, a konfliktus kibontakozása. Az életkép fogalma. A fordulópont. Néhány szókép (hasonlat, megszemélyesítés, metafora, allegória) és jellemzői. Nyelvi sajátosságok. Az epizód fogalma. A hangsúlyos (ütemhangsúlyos, magyaros) verselés, a felező tizenkettes. A páros rím. Tudja önállóan emlékezetből elmondani az alábbiakat (memoriterek): Előhang végig; Első ének:1-3. vsz.; Második ének: 12. vsz.; Harmadik ének: 7- 8. vsz.; Negyedik ének: 4. vsz.; Ötödik ének: 15. vsz.; Hatodik ének: 15. vsz. Év végi követelmény Toldi Miklós összetett jelleme: próbatételek, konfliktusok, lélekábrázolás. A fordulat. A tetőpont. A jellemzés tartalmi és formai követelményei: a jellemzés, mint műfaj, a jellemzési módok.

Elbeszélő fogalmazás írása jellemzéssel és/vagy leírással. Petőfi és Arany levelezése. A költői levél, az episztola műfaji jellemzői. Tudja önállóan elmondani az alábbiakat (memoriterek): Hetedik ének: 7. vsz.; Nyolcadik ének: 13. vsz.; Kilencedik ének: 8. vsz.; Tizedik ének: 20. vsz.; Tizenegyedikének: 16-17. vsz.; Tizenkettedik ének: 19-20. vsz. Petőfi Sándor: Arany Jánoshoz (6-7. vsz.) Gárdonyi Géza: Egri csillagok A regény forrásai, a történelmi regény. A szöveg nyelvi sajátosságai. Az adott kor, a mű cselekménye és szerkezete. Ismétlődő motívumok, helyzetek, kalandok, konfliktusok, helyszínek, az idő és a tér mozzanatai. Szereplők, jellemzések, sorsok. Memoriter: Dobó esküje. Emberábrázolás a történetmondás műfajaiban Fazekas Mihály: Lúdas Matyi Az elbeszélő költemény, a vándormotívum, szereplők, sorsok, konfliktusok, helyzetek, kalandok, jellemzések. Népmesei jegyek a műben. Ismétlődő motívumok. Az időmértékes verselés, a hexameter. Memoriter: az Első levonás utolsó 13 sora. A novella. Az elbeszélő művek szerkezeti felépítése. Ízelítő a költészet megfejthető titkaiból Képek és formák a költészetben. A lírai műnem sajátosságai. Memoriter: Csokonai Vitéz Mihály: Zsugori uram Nagy László: Balatonparton 7. OSZTÁLY Félévi követelmény A reformkor -A reformkor, a romantika a jellemzői - Kölcsey Ferenc pályaképe -A romantikus stílusjegyek felismerése, az alábbi művek elemzése: Kölcsey Ferenc: Himnusz, Huszt, Parainesis Kölcsey Kálmánhoz Vörösmarty Mihály: Szózat - Vörösmarty Mihály életútja - Az epigramma, a himnusz, a parainesis, az óda fogalma, egy-egy példa felsorolása - Hasonlóságok és különbségek a Szózat és a Himnusz között - Petőfi Sándor élete - A lírai, epikai műfaji sajátosságok felismerése Petőfi Sándor költészetében, az alábbi művek elemzése: A Tisza (leíró vers) Reszket a bokor, mert… (dal) Szeptember végén (elégia) Egy gondolat bánt engemet (rapszódia) Úti levelek (útinapló) - Arany János pályaképe - A szatíra, anekdota, szállóige fogalma, megjelenése Arany János A fülemile c. művében - A ballada műfaji és nyelvi sajátosságai Arany János Szondi két apródja c. írásában - Tompa Mihály A madár, fiaihoz című versének elemzése, az allegória - Tudja önállóan elmondani az alábbi műveket (memoritereket): Kölcsey Ferenc: Huszt, Himnusz Vörösmarty Mihály: Szózat Petőfi Sándor: Reszket a bokor, mert…, Szeptember végén, Nemzeti dal Kölcsey Ferenc: Parainesis Kölcsey Kálmánhoz-10 sornyi részlet Év végi követelmény

A regény változatai - Jókai Mór pályaképe - Jókai Mór: A kőszívű ember fiai: a regény cselekménye, a szerkezet jellemzői, szereplők és jellemek - Elbeszélés írása jellemzéssel - Mikszáth Kálmán életútja - Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője: az idő és a tér, a cselekmény és a szerkezet, a legendák és jellemek Kisepikai alkotások - Mikszáth Kálmán A néhai bárány, Bede Anna tartozása című műveinek elemzése, a novella szerkezeti jellemzői, a karcolat - A tárca, karcolat, kroki megjelenése Krúdy Gyula munkásságában - Kosztolányi Dezső Ozsonna c. novellájának elemzése - Karinthy Frigyes pályaképe, a paródia A korszerű színházművészet kialakulása - Heltai Jenő: A néma levente: a színmű cselekménye és a jellemek 8. OSZTÁLY Félévi követelmény A Nyugat írói -A megjelölt írók, költők pályaképe, felsorolt műveik műfaji sajátosságainak bemutatása, s az irodalmi fogalmak alkalmazása. -Ady Endre: A föl-földobott kő, /memoriter/ Lédával a bálban, Őrizem a szemed /memoriter/ A Tűz csiholója /szimbolizmus/ -Móricz Zsigmond: Hét krajcár /novella, tragikomikum/ Légy jó mindhalálig /ifjúsági regény/ kötelező olvasmány -A mű cselekménye, szerkezete, a szereplők cselekedeteinek, jellemének megértése -Babits Mihály: Új leoninusok /rímes disztichon, hexameter, pentameter/ A csengettyűs fiú /látomás, szinesztézia/ -Juhász Gyula: Magyar nyár 1918 /tájvers, impresszionizmus/ Milyen volt…, /memoriter/ Anna örök /párhuzam, fordulat/ -Kosztolányi Dezső: A szegény kisgyermek panaszai című ciklusból részletek: És látom őt, a Kisdedet… , A rút varangyot véresen megöltük… , Ez a beteg, borús, bús, lomha Bácska /versciklus/ Ötévi fegyház /lélektani novella/ -Tóth Árpád: Körúti hajnal /memoriter/ /tájvers, szinesztézia/ -Karinthy Frigyes: „ A szegény kis trombitás szimbolista klapec nyöszörgései” című ciklusból /paródia, karikatúra/ Tanár úr kérem /novellaszerű humoreszkek sorozata, ciklusa/ /részletek a műből/ / helyzetkomikum, jellemkomikum, tragikomikum, irónia, groteszk/ Év végi követelmény Írók a két világháború között -Kassák Lajos: Mesteremberek /szabad vers, avantgárd/ -Tamási Áron: Ábel a rengetegben /regény, trilógia, humor, népi írók/

/A mű keletkezése, cselekménye, szerkezeti felépítése, jellemek/ -Szabó Lőrinc: Új lakásban, Tücsökzene /önéletrajzi vers/ -József Attila: Curriculum Vitae (részletek ) Tiszta szívvel // memoriter / Ringató, A Dunánál /gondolati költemény, triptichon, szerelmi dal/ -Radnóti Miklós: Tétova óda, Nem tudhatom /memoriter / /óda, sormetszetes jambikus sorok/ -Gelléri Andor Endre: Kisgerezdek /novella/ Újabb irodalmunk Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról /egyetlen óriási mondat/ -Örkény István: Arról, hogy mi a groteszk, Kenyér / groteszk, abszurd, novella/ -Weöres Sándor: Szán megy el ablakod alatt, Majomország /gyermekdal, szójáték, karikatúra/ -Pilinszky János: Harbach, 1944 /közvetett kifejezésmód/ Egy lírikus naplójából (részlet) /esszé/ -Nagy László: Ki viszi át a szerelmet /a lét értékeiről vall/ Tűz /képvers/ Magyar színjátszás: reneszánsz, felvilágosodás, romantika, naturalista színjátszás Arcok és művek a 20. század irodalmából -Áprily Lajos: Március / táj, hangulat / -Füst Milán: A magyarokhoz /szabad vers / -Jékely Zoltán: Futballisták / elégia / -Csanádi Imre: Az 56-os évre /vers / -Kertész Imre: Sorstalanság (részlet a regényből) / Nobel-díjas mű, holokausztirodalom / -Lázár Ervin: Az asszony /legenda / -Sütő András: Anyám könnyű álmot ígér (részlet) / napló, emlékirat / -Kányádi Sándor: Nyergestető /vers/ / legenda / A sajtóismeret alapjai: tudósítás, kommentár, publicisztika, riport, helyszíni tudósítás, szociográfia, glossza, kritika, tárca, karcolat, kroki, hirdetés, reklám Földrajz 7. évfolyam Témakörök: Félévi követelmény: A Föld története, Afrika, Ausztrália és Óceánia, A Sarkvidékek. Ismerje a földtörténet korbeosztásait és eseményeit. Tudja bemutatni Afrika, Ausztrália és Óceánia, a Sarkvidékek természeti adottságait. (felszín, tájak, éghajlat, vízrajz) Ismerje fel az éghajlat és a mezőgazdaság közötti összefüggést. Tudja bemutatni Egyiptom, a Dél-afrikai Köztársaság és Ausztrália gazdaságát. Mutassa meg a térképen a tanult topográfiai fogalmakat. Év végi követelmény: Amerika, Ázsia, Európa. Tudja bemutatni Amerika és Ázsia természeti adottságait. Ismerje az Amerikai Egyesült Államok, Mexikó, Brazília, India, Kína, Japán gazdasági életét és a hozzá kapcsolódó topográfiai fogalmakat. Tudja elhelyezni a földtörténeti korokban Európa kialakulását. Ismerje az Európai Unió országait és tevékenységét. Legyen képes önállóan jellemezni Észak-Európa (Norvégia, Svédország, Finnország, Dánia) Nyugat-Európa (Nagy-Britannia, Franciaország) és Dél-Európa (Spanyolország, Olaszország, Horvátország, Szerbia) országainak természet- és társadalomföldrajzát. Ismerje az ezekhez kapcsolódó topográfiai fogalmakat. 8. évfolyam Témakörök: Félévi követelmény: Kelet-Európa, Közép-Európa, Magyarország természeti és társadalmi viszonyai. Tudja önállóan jellemezni Kelet-Európa (Oroszország, Ukrajna) és Közép-Európa (Németország, Lengyelország, Csehország, Ausztria, Szlovénia, Szlovákia, Románia) országainak általános természeti és gazdaságföldrajzát. Ismerje a térség országainak közös és eltérő vonásait. Tudja megmutatni a tanult topográfiai fogalmakat. Ismerje a Kárpát-medence földtani szerkezetét, felszínének kialakulását, a földtörténeti múlt emlékeit Magyarországon, időjárásunkat, természeti erőforrásainkat. Év végi követelmény: Hazai tájakon- Alföldjeink és dombvidékeink Hazai tájakon- Hegyvidékeink Tudja bemutatni hazánk tájainak természeti értékeit, gazdaságföldrajzi jellemzőit és kapcsolja hozzá a tanult topográfiai

fogalmakat. Ismerje és védje természeti örökségeinket Biológia 7. osztály Félévi követelmény Távoli tájak életközösségei Trópusi esőerdő elhelyezkedése, egy jellemző növény ismeretetése, egy növényevő, egy ragadozó bemutatása, tápláléklánc. Szavanna elhelyezkedése, egy jellemző növény ismeretetése, egy növényevő, egy ragadozó bemutatása, tápláléklánc. Sivatag elhelyezkedése, egy jellemző növény ismeretetése, egy növényevő, egy ragadozó bemutatása, tápláléklánc. Mediterráneum elhelyezkedése, egy jellemző növény ismeretetése, egy növényevő, egy ragadozó bemutatása, tápláléklánc. Füves puszták elhelyezkedése, egy jellemző növény ismeretetése, egy növényevő, egy ragadozó bemutatása, tápláléklánc. Lombhullató erdők elhelyezkedése, egy jellemző növény ismeretetése, egy növényevő, egy ragadozó bemutatása, tápláléklánc. Tajga elhelyezkedése, egy jellemző növény ismeretetése, egy növényevő, egy ragadozó bemutatása, tápláléklánc. Tundra elhelyezkedése, egy jellemző növény ismeretetése, egy növényevő, egy ragadozó bemutatása, tápláléklánc. Közép-Európa magashegységei elhelyezkedése, egy jellemző növény ismeretetése, egy növényevő, egy ragadozó bemutatása, tápláléklánc. Sarkvidékek elhelyezkedése, egy jellemző növény ismeretetése, egy növényevő, egy ragadozó bemutatása, tápláléklánc. Tengerek, óceánok elhelyezkedése, egy jellemző növény ismeretetése, egy növényevő, egy ragadozó bemutatása, tápláléklánc. Év végi követelmény Az élővilág általános jellemzése Tűrőképesség, környezeti tényezők, életközösség jellemzői. A tápláléklánc. Az ember hatása a bioszférára. Az élőlények rendszerezése Törzs, osztály, faj fogalma. Egy eukarióta, egy növényi, egy állati és egy gomba törzs jellemzése. 8. osztály Félévi követelmény Testfelépítés Sejt, szövet, szerv. Szövetek jellemzése. Csontrendszerünk, izmaink. A bőr felépítése. Szervezetünk anyagcseréje A táplálkozási szervrendszer részei és jellemzői, betegségei. A fog rajza. Légzési szervrendszer részei és jellemzői, betegségei. A vér és a keringési szervrendszer alkotói és jellemzői, betegségei. Kiválasztó szervrendszer alkotói, jellemzői, betegségei. Év végi követelmény Szabályozás Idegi működés, érzékszervek működése és betegségei. Hormonrendszer működése és betegségei. Szaporodás Szaporodási szervrendszer működése és betegségei. Az emberi élet szakaszai és jellemzésük. FIZIKA 7.évfolyam Félévi követelmény Témakörök Tartalmak Az anyag néhány tulajdonsága, kölcsönhatásuk Az anyag mérhető tulajdonságai (hosszúság, tömeg, felszín, idő, térfogat).

Kölcsönhatások Termikus, mechanikai, mágneses, elektromos, gravitációs (példák) A testek mozgása Az egyenes vonalú egyenletes mozgás Egyszerű út- és időmérés. Út- idő grafikon készítése és elemzése. Az út és az idő közötti összefüggés felismerése. A sebesség fogalma, a sebesség kiszámítása. A megtett út és a menetidő kiszámítása. Az egyenletesen változó mozgás Az egyenletesen változó mozgás. A sebesség változásának felismerése, a gyorsulás fogalma. Az átlag- és a pillanatnyi sebesség. A szabadesés A szabadon eső test mozgásának jellemzése. A dinamika alapjai A testek tehetetlensége és tömege Egyszerű kísérletek a tehetetlenség megnyilvánulására. A tehetetlenség törvénye. Erő és mozgásállapot változás A test mozgásállapot változása mindig egy másik test által kifejtett erőhatásra utal. Az erő mérése rugós erőmérővel. Az erő mértékegysége. Erőfajták Gravitációs erő - (a Föld vonzása a testekre). Súly (és súlytalanság). Súrlódás és közegellenállás (gyakorlati jelentősége. Rugóerő ( a rugós erőmérő működése). Egy testre ható erők együttes hatása Egy egyenesbe eső azonos és ellentétes irányú erők összegzése, az erőegyensúly fogalma Erő- ellenerő Az erő két test közötti kölcsönhatásban. A mechanikai munka A munka értelmezése, mértékegysége. Egyszerű számításos feladatok a munka, erő és az út kiszámítására. Az egyszerű gépek: emelő, lejtő A forgatónyomaték. Az egyensúly feltétele emelőkön (az egyensúly létesítéséhez szükséges erő ill.erőkar kiszámítása). Az egyszerű gépek gyakorlati haszna. Év végi követelmény A nyomás Szilárd testek által kifejtett nyomás A nyomás értelmezése egyszerű kísérletek alapján. Nyomás a folyadékokban és gázokban A hidrosztatikai nyomás. Közlekedőedények; környezetvédelmi vonatkozások pl. kutak , vizek szennyezettsége. A légnyomás. Arkhimédész törvénye, A felhajtóerő kísérleti vizsgálata

a testek úszása Az úszás, lebegés, elmerülés feltételei Arkhimédész törvénye. Mechanikai energia fajták A magassági, a mozgási és a rugalmas energia fogalma. energia-megmaradás Az energia megmaradása. Munka és energia A testek melegítése munkavégzéssel, a termikus energia felhasználását munkavégzésre. Teljesítmény és hatásfok A teljesítmény fogalma, kiszámítása. A hatásfok kiszámítása. Hőtan Hőtani alapjelenségek Hőmérséklet és mérése. A hőtágulás jelensége szilárd anyagok, folyadékok esetén, a hőtágulás jelensége a hétköznapi életben. Hő és energia A testek felmelegítésének vizsgálata a fajhő, az égéshő. Energia-megmaradás termikus kölcsönhatás során. Halmazállapotok, Az anyag atomos szerkezete, halmazállapotok. halmazállapot- változások A halmazállapot változások - olvadás, fagyás, párolgás, forrás, lecsapódás - jellemzése, hétköznapi példák Az olvadáspont (fagyáspont), forráspont fogalma. Az olvadáshő (fagyáshő), forráshő értelmezése. A halmazállapot- változás közben bekövetkező energiaváltozások kiszámítása. Fizika 8.évfolyam Félévi követelmény Témakörök Tartalmak Elektromos alapjelenségek, egyenáram Elektrosztatikai alapismeretek Az elektrosztatikai kísérletek elemzése, az elektromos töltés. Az elektromos áram Az elektromos áram fogalma, érzékelése hatásain keresztül. Egyszerű elektromos áramkörök Az elektromos áramkör részei. Ohm törvénye Ohm törvénye, az elektromos ellenállás fogalma, az ellenállás kiszámítása és mértékegysége. Ohm törvényével kapcsolatos egyszerű kísérletek (pl. fogyasztók soros és párhuzamos kapcsolása). Ohm törvényével kapcsolatos egyszerű feladatok megoldása. Az elektromos munka és teljesítmény Az elektromos áram hatásai Az elektromos áram hőhatása Az elektromos áram hőhatásának kísérleti vizsgálata. Az áram hőhatásán alapuló eszközök (pl. olvadó biztosíték, izzólámpa, elektromos fűtőtest). Az elektromos munka és az elektromos teljesítmény Az elektromos munka és teljesítmény kiszámítása. Háztartási berendezések teljesítménye és fogyasztása.

Az elektromos áram Az elektromos áram vegyi hatása. vegyi- és élettani hatása Az elektromos áram élettani hatása, baleset-megelőzési szabályok. Az elektromos áram mágneses hatása Mágneses alapjelenségek. Elektromágneses indukció, Váltakozó áram Az elektromágneses indukció Az indukciós alapjelenségek. Váltakozó áram A váltakozó feszültség keltése indukcióval. A váltakozó áram, jellemzése, hatásai. Év végi követelmény Az elektromágneses A transzformátor kísérleti vizsgálata (összefüggés a transzformátor tekercseinek menetszáma, indukció gyakorlati alkalmazásai feszültségek és az áramerősségek között). A transzformátor gyakorlati alkalmazásai. Az elektromos hálózat, energia-ellátás. Az elektromos energia-hálózat Az energiatakarékosság. Az energiatakarékosság hétköznapi, gyakorlati megvalósítása Az energiatakarékosság Fénytan A fény tulajdonságai Fényforrások. A fény egyenes vonalú terjedése, árnyék-jelenségek. A fény visszaverődése A fényvisszaverődés jelenségének kísérleti vizsgálata, a tükrös fényvisszaverődés törvénye. A sík-és gömbtükrök gyakorlati alkalmazásai. A fénytörés A fénytörés jelenségének kísérleti vizsgálata. Domború- és homorú-lencsék alkalmazási lehetőségei (pl. egyszerű nagyító, vetítő, fényképezőgép, emberi szem, szemüveg, mikroszkóp, távcső). A fehér fény színeire bontása A fehér fény színekre bontása és újra egyesítése, a testek színe. Informatika 5.évfolyam Félévi követelmény TÉMAKÖRÖK Tartalmak, tevékenységek Informatikai alapok Az információ. Információ megjelenési formái, beszéd, írás, nyomtatott forma kommunikáció. Jelölő és jelölt, a kettő kapcsolata, a jelek fajtái (képi, ikon, szimbólikus, stb). Információ továbbítása, fogadása. Az információ továbbításának eszközei:

távíró, morze, telefon. A számítógép részei és működése Egy lehetséges, játékos működési modell. Az információ feldolgozásának számítástechnikai eszközei: Bevitel ( billentyűzet ) Kivitel ( monitor ) Feldolgozás ( memória ) Tárolás ( mágneses háttértárak ) A gép működésének bemutatása (" emberke" modell). Operációs rendszer használata Háttértárak jelölése váltása, könyvtár kiválasztása, eligazodás, mozgás a háttértáron. Programok futtatása, használata, könyvtárak létrehozása. Könyvtárszerkezet tudatosítása, elérési út, gyökérkönyvtár, alkönyvtár, aktuális könyvtár fogalma. A párbeszédablak és elemei, meghajtók azonosítója. Állományok fogalma, állományok azonosítója indítható állományok. Háttértárolók megjelenítése a sajátgép objektummal. Asztal, tálca, parancsikonok. Az egér használata. Parancsikonok megnyitása. Alkalmazás ablakok részei, kezelése. Több alkalmazás futtása. Váltás alkalmazások között. Év végi követelmény TÉMAKÖRÖK Tartalmak, tevékenységek Algoritmusok és adatok Algoritmusok szöveges, rajzos megfogalmazása, értelmezése. Algoritmusok végrehajtása számítógépen. Algoritmus fogalmának játékos bevezetése. Alapfogalmak. A teknőc szerepe, irányítása. Programkészítés lépései. A teknőc állapotai. Teknőcműveletek. Számláló ciklus, ismétlések. Eljárások, paraméter nélküli eljárások. Eljárások módosítása, javítása. Memória használata, szerkesztési eljárások, elkészített logo file mentése. Könyvtárhasz-nálat Alapfogalmak. Dokumentumismeret. Betűrendes leíró katalógus szerkezete, használata. 6. évfolyam Félévi követelmény TÉMAKÖRÖK Tartalmak, tevékenységek Információ Számfogalom kialakulása, kódolása, Babilónia(idő mérése, 60-as számrendszer), római számok, arab számok, tizes számrendszer ( helyiértékes rendszer ). A BIT fogalma, a kettes számrendszer csak említés szintjén. Byte, Kbyte, Mbyte. Operációs rendszer használata Operációs rendszer pontosítása. Tárolási kapacitás Állomány keresése, másolása. Hálózati belépés és kilépés módja. Lemezek formatálása, rendszerlemez készítése a sajátgép objektum segítségével. Állományok másolása, törlése a sajátgép vagy intéző segítségével. Törölt állományok, könyvtárak visszaállítása. Algoritmusok Leíró nyelvek (LOGO nyelv) Változók fogalma. Változók beolvasása kiíratása. Programkészítés alapvető műveletek segítségével. Ciklusok egymásba ágyazása. (Ismétlés az ismétlésben.) Feltételes utasítások, ciklusok. Algoritmusok leírása metanyelven. Egyszerűbb példák metanyelvre.

Többparaméteres eljárások. Rekurzió fogalma, rekurzív eljárások. Év végi követelmény TÉMAKÖRÖK Ajánlott óraszámok Tartalmak, tevékenységek Ismerkedés alkalmazói programokkal Rajzolás a Paint programmal. Rajzi alapelemek Színbeállítás, háttér kifestése. Szövegírása a rajzlapra. Kész rajz betöltése, módosítása. Rajzok nyomtatása. Műveletek rajzrészletekkel. A vágólap fogalma. Transzformációk. Tükrözött, elforgatott ábrák készítése. Szövegszerkesztés alapjai Dokumentum és tipográfiai alapok. Dokumentumkészítés lépései. Gépeléssel, javítással kapcsolatos lehetőségek. Oldal-beállítások. Mentés, megnyitás, nyomtatás. Betűformátum:(betűtípus, betűméret, betűstílus, különlegességek). Blokkok kijelölése, másolása. Formázási lehetőségek. Bekezdések igazítása, formázása. Gyorsmenü használata a szerkesztésben. Saját készítésű rajzok beillesztése. Könyvtárhasználat Raktári rend: szépirodalom, betűrend. Ismeretközlő irodalom: szakrend. Dokumentumtípusok: nyomtatott (könyv, sajtótermékek) és nem nyomtatott ismerethordozók. Betűrendes leíró katalógus szerkezete, használata. 7. évfolyam Félévi követelmény TÉMAKÖRÖK Tartalmak, tevékenységek Az informatika alapjai Az információ fogalma, legfontosabb információ forrásaink, az információ mennyisége. A jel fogalma, a jelek csoportosítása érzékelés szerint, és a technikai megvalósítás szempontjából (analóg vagy digitális). Bináris jelrendszer, a bináris jelrendszer adatmennyisége. Átváltás a mennyiségek között (bit, byte …), számítások. Kódolás és dekódolás. Az ASCII-kódrendszer ismertetése. A zaj fogalma, redundáns információ. Hardvereszközök és szoftverek A számítógép részei. Háttértárak és adathordozók. Perifériák. Mobil eszközök. Szoftverek fajtái. Az operációs rendszer használata Ismerkedés a Windows operációs rendszerrel. Az ablakok kezelése. Programok indítása. Az alkalmazói jelek rendszerezése. Az alkalmazásablakok felépítése és működése. A mapparendszer szerkezete és kezelése Állományok és mappák kezelése a Sajátgéppel. Fájl és mappaműveletek. A tömörítés lehetősége, fajtái. Tömörítőprogramok használata (Windows Commander, WinRar).

Év végi követelmény TÉMAKÖRÖK Tartalmak, tevékenységek Dokumentum- készítés számítógéppel Képek beszúrása dokumentumba. Táblázat készítése. Az Internetről letöltött dokumentumok elhelyezése saját dokumentumban. Tantárgyi anyag készítése. Feladatmegoldás, algoritmizálás Az algoritmus fogalma, életből vett és matematikai példák. Az algoritmus leírásának lehetőségei. Mondatszerű algoritmusleírás. Az adattípusok, a programkészítés menete, a lépésenkénti finomítás elve. Folyamatábra készítés. Multimédiás dokumentumok készítése A multimédia fogalma. Digitális fényképrögzítés, videózás. A mobiltelefon multimédiás lehetőségei. Prezentációkészítő programok. Előadás tervezése az Előadás tervező varázslóval a PowerPoint programban. Egyéni animáció. Hang beszúrása a bemutatóba. A prezentáció készítés főbb szabályai Könyvtár- használat A kézikönyvtárban található források, azok felépítése. A könyvtárak típusai, feladataik, elektronikus könyvtárak az interneten. 8.évfolyam Félévi követelmény TÉMAKÖRÖK Tartalmak, tevékenységek Az informatika alapjai A számítógépek története, Neumann-elv. Magyar tudósok szerepe az informatikai kultúra fejlődésében. A számítógépek alkalmazási területei a társadalomban. Informatikai alapfogalmak. Hardver, szoftver. A számítógép felépítése. Cpu Alu Operatív tár és fajtái Autonóm csatornák, buszrendszer. Algoritmusok és adatok Algoritmusok készítése, leírása algoritmus-leíró nyelven. Mondatszerű leírás, folyamatábra és elemei. Algoritmusok kódolása a számítógép számára „érthető” egyszerű programozási nyelven. A ciklus, mint ismétlés fogalma. Egyszerűbb programok tömb segítségével. A tömb fogalma. Beolvasás feltételes utasítás segítségével. Stringkezelés, szövegkezelő függvények

Sorozatok, Beolvasás, kiíratás tömb segítségével. Rendezés, keresés, minimum –maximum kiválasztás. A program áttekinthetősége. Egy programrészlet többszöri végrehajtásának elkerülése. Paraméterátadás, globális, lokális változók. Példák eljárásokra. Év végi követelmény TÉMAKÖRÖK Tartalmak, tevékenységek Dokumentum- készítés számítógéppel Tabulátorok használata. Szöveg átrendezése, keresés, csere, helyesírás. Táblázat készítése. Az Internetről letöltött dokumentumok elhelyezése saját dokumentumban. Szerzői jog. Felhasználói etika. Tantárgyi anyag készítése. Az adatkezelés alapjai Táblázat fogalma, részei. Táblázatok, cellák kitöltése módosítása, másolása. Az adatbázis-táblázatra vonatkozó alapfogalmak rekord, mező, mezőnevek fogalma megadása, adatbevitel lehetséges módozatai. A táblázat celláinak azonosítása, egyszerű táblázat létrehozása. Egyszerűbb műveletek cellák között. Képletek bevitele cellákba. Táblázat, cellák formázása. Egyszerűbb adattípusok. Keresés, válogatás. Keresési lehetőségek. Keresési feltételek megadása, logikai feltételek. Javítás, törlés, bővítés. Rendezés különböző szempontok szerint. Táblázatok oszlopainak és sorainak rendezése adott feltételek alapján. Egyszerűbb függvények használata. Grafikonvarázsló használata. Grafikon készítése. Könyvtár- használat Tárgyi katalógusok: szakkatalógus, tárgyszó katalógus.

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

Fontos feladat az iskola névadójának, - Hunyadi Mátyás - emlékének ápolása. Ezt szolgálja a 2 évenkénti megemlékezés február hónapban a névadó névnapjáról, s az ehhez kapcsolódó különféle iskolai, kistérségi szintű Hunyadi Mátyáshoz kapcsolódó rendezvények megszervezése. Minden tanév folyamán iskolai ünnepséget, megemlékezést tartunk a következő alkalmakkor: tanévnyitás és záráskor, október 23-a, október 6-a, március 15-e alkalmából ,karácsonykor, a gyermeknapon, a 8. osztályosok ballagásakor, nőnapon, pedagógusnapon, mikulás ünnepén, madarak és fák napján, Mátyás névnapon, a zenei világnapon és a költészet napján. Minden tanévben 1 hagyományőrző napot szervezünk, ...- régi népi hagyományok felelevenítve -, melyet az éves munkatervben rögzítünk.(szilva-nap,kukorica-nap, disznótor, stb.) A tanév utolsó hetében „Tanévsirató-kölyökhetet” tartunk, melyben sport,- akadály,- és főzőversenyt szervezünk tanulóink számára. A szülői közösség szervez minden év novemberében alapítványi bált, melynek bevételével az „Együtt a gyermekekért”iskolai alapítványt támogatják. Tanév végén nyilvános bemutatót tartanak a művészetoktatásban résztvevő tanulók.(néptánc, képzőművészet, zene)

 

 

 

 

 

 

 

 

Név

Munkakör

Iskolaivégzettség

 

 

 

 

fok

megnevezése

oklevélbenmegjelöltképesítés                                               (a

szak/szakpárellátásáhozszerzett képesítés)

Budaházi Annamária

tanító

felsőfokú

főiskola

tanító,közokt.vez/szakvizsga

TóthnéCsizmadiaEmília

idegennyelvtanár

felsőfokú

főiskola

történelem-angolnyelv ésirodalom

Csucska Zsoltné

tanító

felsőfokú

főiskola

tanító

Nagy-Ignácz Klára

tanító

felsőfokú

főiskola

tanító

Földházi Imre

tanár

felsőfokú

egyetem

okl. történelemtanár, okl.földrajztanár

Kállainé Végh Enikő

tanár

felsőfokú

főiskola

magyar.orosz szakos tanár

KántorGáborné

tanító

felsőfokú

főiskola

tanító,orosz-könyvtár

Kiss Gyuláné

tanár

felsőfokú

főiskola

matematika-fizika,informatika szakostanár

Kiss Zsolt

tanár

felsőfokú

főiskola

biológia-kémia,környezetvédelemszakostanár, közokt.vez/szavizsga

Kissné Sipos Judit

tanító

felsőfokú

főiskola

tanító

Schuller-SoósBeáta

tanító

felsőfokú

főiskola

elemi iskolai tanító

LakatosnéUzonyi Irén

tanító

felsőfokú

főiskola

tanító

LenyunéFarkasKatalin

ének-zenetanár

felsőfokú

főiskola

történelem-ének-zeneszakostanár, közoktvez/szakvizsga

Oláh Katalin

tanító

felsőfokú

főiskola

tanító,magyar nyelvésirodalomszakostanár,közoktvez/szakvizsga

Spinda Klaudia

tanító

felsőfokú

főiskola

tanító

Szikszainé Szécsi Krisztina

tanító

felsőfokú

főiskola

tanító

Salgóvári IdaRozália

tanító

felsőfokú

főiskola

tanító

Szerdiné Főczén Anikó

tanító

felsőfokú

főiskola

tanító,pedagógus szakvizsga

Komlósi Enikő

tanító

felsőfokú

főiskola

tanító

LakatosnéOrosz Krisztina

tanító

felsőfokú

főiskola

tanító

Szalkay BélaPál

tanár

felsőfokú

főiskola

oklevelesinformatikatanár

Szűcsné KovácsAnikó

tanár

felsőfokú

főiskola

testnevelés- földrajz szakostanár

Szűcs Gábor

tanár

felsőfokú

főiskola

testnevelés- földrajz szakostanár

Listván Andrea Éva

gyógypedagógus

felsőfokú

főiskola

oligofrénpedagógia-tiflopedagógia szakosgyógypedagógiai tanár

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

A 2018/2019-es tanévben az évfolyamismétlő tanulók száma: Tiszakanyári feladatellátási helyen: 23 tanuló Újdombrádi feladatellátási helyen: 0 tanuló A 2017/2018-as tanév folyamán tanköteles felső korhatár elérése miatt iskolai oktatásból, végzettség megszerzése nélkül kimaradt tanulók száma: Tiszakanyári feladatellátási helyen: 4 tanuló

Copyright © 2020 Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola Rights Reserved.